"μικροΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ"

Σύντομα κείμενα και απλά σχέδια ερμηνεύουν ένα πλήθος φαινομένων του Μακρο-Κόσμου σύμφωνα με τις δομές, τις κινήσεις και τις διαδικασίες του μικρο-Κόσμου. Τα μικρο-ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση (2003) του "Βιβλίου Δασκάλου" και υπάρχουν και στα βιβλία "Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" Ι. οι Θεωρίες, ΙΙ. τα Φαινόμενα του καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη, όπου αναπτύσσεται αναλυτικά το πρότυπο του μικροΚόσμου

 

 

 

 

                               

κινήσεις μορίων σε στερεά, υγρά, αέρια 

molecules movements in solids, liquids, gasses

 

from the:

Official Science Handbooks

for the 5th and 6th grade of Primary Education “Science – I Investigate and Discover”, Greek Ministry of Education–Pedagogical Institute, Athens, 2006

(by Apostolakis Ε., Panagopoulou E., Savas S., Tsagliotis N., Makri V., Pantazis G., Petrea K., Sotiriou S., Tolias V., Tsagkogeorga A., Kalkanis G.)

 

 

κινήσεις μορίων σε στερεά, υγρά, αέρια 

molecules movements in solids, liquids, gasses

 


from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007
 

 

 

  κινήσεις μορίων σε στερεά, υγρά, αέρια 

συναρτήσει της θερμοκρασίας 

molecules movements in solids, liquids, gasses

vs temperature

 

from the:

Official Science Handbooks
for the 5th and 6th grade of Primary Education “Science – I Investigate and Discover”, Greek Ministry of Education–Pedagogical Institute, Athens, 2006

(by Apostolakis Ε., Panagopoulou E., Savas S., Tsagliotis N., Makri V., Pantazis G., Petrea K., Sotiriou S.,  Tolias V., Tsagkogeorga A., Kalkanis G.)
 

 

 

 

  κινήσεις μορίων σε στερεά, υγρά, αέρια 

συναρτήσει της θερμοκρασίας 

molecules movements in solids, liquids, gasses

vs temperature

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

  κινήσεις μορίων σε στερεά, υγρά, αέρια 

συναρτήσει της θερμοκρασίας, θερμομόνωση 

molecules movements in solids, liquids, gasses

vs temperature, thermal insulation

 


from:
Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

στερεο-, υδρο-, αερο-στατική πίεση

solid-,hydro-, aero-static pressure

 

from:

Official Science Handbooks  

for the 5th and 6th grade of Primary Education “Science – I Investigate and Discover”,

Greek Ministry of Education – Pedagogical Institute, Athens, 2006

(by Apostolakis Ε. et al.)

and

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007
 

 

 

κινήσεις μορίων στην ατμόσφαιρα

molecules movements in the atmosphere

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

τριβή / αντίσταση μεταξύ κινούμενων στερεών, υγρών

friction / resistance between moving solids, liquids 

 


from:
Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007
 

 

 

ηχητικά κύματα στον αέρα

sound waves in air

 

from the:

Official Science Handbooks
for the 5th and 6th grade of Primary Education “Science – I Investigate and Discover”, Greek Ministry of Education–Pedagogical Institute, Athens, 2006

(by Apostolakis Ε., Panagopoulou E., Savas S., Tsagliotis N., Makri V., Pantazis G., Petrea K., Sotiriou S., Tolias V., Tsagkogeorga A., Kalkanis G.)

 

 

μόρια σχηματίζουν ηχητικά κύματα

molecules forming sound waves

 

from:
Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007
 

 

 

μόρια σχηματίζουν ηχητικά κύματα, ηχομόνωση

molecules forming sound waves, sound insulation

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

ελεύθερα ηλεκτρόνια σε μεταλλικό και μη μεταλλικό στερεό

free electrons in a metallic and non metallic solid

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

ηλεκτρική φόρτιση με τριβή και ηλέκτριση με επαγωγή

electrical charge by friction and electrification by induction

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

ηλεκτρικό ρεύμα / κεραυνός στην ατμόσφαιρα

electric current / thunderbolt in the atmosphere

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

ελεύθερα ηλεκτρόνια σε μεταλλικό στερεό

free electrons in a metallic solid

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

ελεύθερα ηλεκτρόνια σε μεταλλικό στερεό, θέρμανση από το ηλεκτρικό ρεύμα

free electrons in a metallic solid, heating by electric current

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

μεταφορά θερμότητας σε μη μεταλλικό και μεταλλικό στερεό

heat transfer in non metallic and metallic solid

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007

 

 

 

μαγνήτιση από ηλεκτρικό ρεύμα

magnetization by electric current

 

 

from:

Kalkanis G., books, "Primary Science Education, I., II." (ISBN 978-960-90946-8-9) and "Educational Technologies and Applications I., II.", (ISBN 978-960-92606-4-0) Athens, 2007