Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις

"Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες" και "Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών"

       σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων,

       με σύστημα ανώνυμης κρίσης

 

 

 

Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις

      "Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων"

      σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, με σύστημα ανώνυμης κρίσης

     (εκ των οποίων 31 σε περιοδικά με παράγοντα επίδρασης / impact factor μεγαλύτερο από 4.370)

 

 

 

 

 

 Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις

"Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες" και "Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών"

       σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων,

       με σύστημα ανώνυμης κρίσης

1. Γ. Θ. Καλκάνης, (1981-82), "Τα ΗλεκτροΜαγνητικά Κύματα - Μια ΕκΠαιδευτική Προσέγγιση της Εφαρμογής των Εξισώσεων Maxwell και της Επιστημονικής / Ερευνητικής Μεθόδου", άρθρο / μετάφραση από τα φροντιστηριακά μαθήματα για την "ΗλεκτροΜαγνητική Θεωρία", στο πλαίσιο των παραδόσεων του καθηγητή Carlo Rubia στο Harvard University

2. G.Kalkanis, D.Kostopoulos, S.Savvas (1991), "Why physics is not as popular as it could be among students? - Preconceptions and misconceptions", 1st Balkan Physics Union Conference, Thessaloniki, Greece, pp.72-74.

3. Kalkanis, G. (1991), "Physics Education: We need good teachers not only more and better computers", Turkish Journal of Physics 15(2), 225-227.

4.    G. Kalkanis, D. Kostopoulos (1993), "Elementary school teacher preparation for teaching physics - The Greek approach", Physics Education, Vol.28, pp.317-319.

5. N.Sarlis, G.Kalkanis, C.Londos, S.Sklavounos, P.Tsakonas (1996), "A calculation of the surface charges and the electric field outside steady current carrying conductors", European Journal of Physics, Vol.17, pp.37-42.

6.    Kalkanis, G. (1996), "The Monte Carlo Techniques as a tool in Physics Education - Applications to microcosmos processes" (invited workshop), 1996 GIREP-ICPE Conference: "New ways of teaching Physics", Ljubliana, Slovenia

7.    Kalkanis, G. (1997), "Realistic Systems / MicroKosmos, Stohastic Processes, Probabilistic Modelling, Computer Simulation / Animation - (or) How to optimise understanding / teaching and learning real physical phenomena - an Appeal and Applications", 7th European Conference for Research on Learning and Instruction (E.A.R.L.I.), Athens, Greece

8.    Tsakonas, P., Kalkanis, G. (1998), "A Common Technological Applications Trigger for Teaching / Learning Physics by Computer Simulation Programs", 3rd Multimedia in Physics Teaching and Learning Workshop", University of Sciences and Technologies of Lille, Lille, France.

9.    Tsakonas, P., Imvrioti, D., Patrinopoulos, M., Kalkanis, G. (1998), "The Kyndalon or Xiliki in Greek Traditions as a toy and an Experiment - Its Construction, Mode of operation, Physics and Teaching Methodology", 1998 ICPE Conference: "Hands-On Experiments", Duisburg, Germany.

10. Tsakonas, P., Kalkanis, G. (1998), "The Aerostaton / Aerostat in Greek Tradition as a Toy and an Experiment - Its Construction, Mode of Operation, Simulation, Physics, and our Teaching Approach", 1998 ICPE Conference: "Hands-On Experiments", Duisburg, Germany.

11. Kalkanis, G. (1998), "The Physics of Ancient and Modern Greek Toys" (invited talk), 1998 ICPE Conference: "Hands-On Experiments", Duisburg, Germany.

12. Hadzidaki P., Stavrou D. and Kalkanis G., (1998), "The simulation/visualization of the accepted physical models of the microcosmos, as an instructional tool. The hydrogen atom orbitals", 1st Greek Conference on Science Education, Thessaloniki, Greece

13.  Kalkanis, G., Sarris, M., (1999), "An educational MONTE CARLO simulation / animation program for the cosmic rays muons and a prototype omputer-driven hardware display", Journal of computers in mathematics and science teaching 18(1), 61-80 

14.Kalkanis, G., (1999), "Science Education by playing traditional ancient and modern Greek Games (as well) - Physics and Methodology", 1st International Conference on Science Education, Pedagogical Institute of Cyprus, Nicosia, Cyprus

15. Stavrou D., Hadzidaki P. and Kalkanis G., (1999), "Design of a supporting technology-based environment for a qualitative approach to quantum mechanics", 1st International Conference on Science Education, Pedagogical Institute of Cyprus, Nicosia, Cyprus

16. Straga, S., Kalkanis, G. (1999), "The scientific method enhanced by systemic analysis -fieldwork - educational material - information technologies, as a sequence of supportive approaches in present and future Environmental Education", International Conference on Environmental Education for Sustainable Future, Ιndian Environmental Society, New Delhi, India.

17. Hadzidaki, P., Stavrou, D., Kalkanis, G. (1999), "A teaching proposal aiming at a weak reconstruction toward quantum mechanics concepts supported by a simulation/visualization of the "p" orbitals", Second International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), Kiel, Germany.

18.   Stavrou, D., Hadzidaki, P., Kalkanis, G. (1999), "An Instructional Model for a qualitative approach of Quantum Mechanics concepts", 8th European Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Goteborg, Sweden.

19.  Hadzidaki, P., Kalkanis, G., Stavrou, D. (2000), Quantum mechanics: a systemic component of the modern physics paradigm", Invited Paper, Physics Education, (special issue "Quantum Physics") 35(6), 386-392 

20.   Καλκάνης, Γ.Θ. (2000), "Η τεχνική της συστηματικής απόρριψης και η τέχνη της συστημικής επιλογής της πληροφορίας ή η εκ-παίδευση των χρηστών / μαθητών στη νέα δημοκρατία της επικοινωνίας / γνώσης" (προσκεκλημένη ομιλία),  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος. 

21. Hadzidaki P., Stavrou D. and Kalkanis G., (2000), "Levels of reality: an epistemological approach to modern physics instruction", 2nd Greek Conference on Science Education, Nicosia, Cyprus

22.   Dimitriadis, P., Papatsiba, L., Imvrioti, D., Skalohoritis, M., Kalkanis, G. (2000), "An experiment, modelling and simulation-based integrated approach of teaching interactions at primary school", 2000 International conference of GIREP-ICPE "Physics Teacher Education beyond 2000", Barcelona, Spain. 

23. Kalkanis, G., Dimitriadis, P., Papatsiba, L. (2000), "Physics in research and Physics in school or From epistemological to educational reforms", 2000 International conference of GIREP-ICPE "Physics Teacher Education beyond 2000", Barcelona, Spain. 

24. P.Dimitriadis , L.Papatsimpa, G.Kalkanis (2000), "The Study of Newtonian Mechanics in Junior High school. A new technology-based learning environment", ED-Media, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Montreal, Canada

25.  Kalkanis, G. (2001), "Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?" (invited talk), 1st IOSTE Symposium in Southern Europe, Science and Technology Education: Preparing future citizens, Paralimni, Cyprus. 

26. Sarlis, N., Londos, H., Kalkanis, G. (2001), "Teaching Transverse (but not longitudinal?) electromagnetic waves - The underlying reasons and an instructional approach", Third International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), Thessaloniki, Greece. 

27. Dimitriadis, P., Papatsimpa, L., Kalkanis, G. (2001), "Educating of primary teachers in history, philosophy and methodology of science with a constructivist approach", Third International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), Thessaloniki, Greece

28.  Kalkanis, G., Dimitriadis, P., Papatsimpa, L., Tsakonas, P., Hatzidaki, P., Stavrou, D., Imvrioti, D., Patrinopoulos, M., Straga, S., Dendrinos, K., Kyriaki, E., Hatzitsompanis, T., Dimopoulos, V., Feggou, E., Sotiropoulos, D., Tsagogeorga, A. (2001), "A research (and appeal) for a radical reform of the content, the instructional approach and the supporting technology of science education: From relativistic / probabilistic microkosmos to the mechanistic / almost certain macrokosmos - The case of science teachers", Third International Conference of the European Science Education Research Association (E.S.E.R.A.), Thessaloniki, Greece 

29. Στράγκα, Σ., Πατρινόπουλος, Μ., Ιμβριώτη, Δ., Δενδρινός, Κ., Οικονόμου, Α., Μιτζήθρας, Κ., Νικολόπουλος, Α., Δελλαπόρτας, Δ., Καντζανός, Ε., Φέγγου, Ε., Δημόπουλος, Β., Σωτηρόπουλος, Δ., Τσαγκογέωργα, Α., Φραγκή, Δ., Παπατσίμπα, Λ., Δημητριάδης, Π., Καλκάνης, Γ.Θ. (2001), "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και (εφαρμογή/) αξιολόγηση πρότυπου μεθοδολογικού και τεχνολογικού οδηγού με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη και διάχυση, μέσω του διαδικτύου, περιβαλλοντικών (προ-)σχεδίων δραστηριοτήτων", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

30. Dimitriadis P., Papatsimpa L., Papamichalis K., Kampouris K., Kalkanis G., (2002), "Following Faraday's steps at high school, using microcomputer based labs", ED-Media, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Denver Colorado U.S.A.

31. Καλκάνης, Γ.Θ. (2002), "Η μετακλασική φυσική (και) στην εκπαιδευτική διαδικασία - Μια απόπειρα / πρόταση / εφαρμογή επαναπροσέγγισης της εκπαιδευτικής προσομοίωσης και οπτικοποίησης του μικροκόσμου" (προσκεκλημένη ομιλία), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Ελλάδα. 

32.  Καλκάνης, Γ.Θ., Στράγκα, Σ., Ιμβριώτη, Δ., Δενδρινός, Κ., Πατρινόπουλος, Μ., Τσαγκογέωργα, Α., Δημόπουλος, Β., Σωτηρόπουλος, Δ.Ι., Οικονόμου, Α., Φέγγου, Λ. (2002), "Μια πρόταση (απαραίτητα) επιστημοκεντρικών (αλλά και) διαθεματικών / διεπιστημονικών προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Φυσικών Επιστημών, στα πλαίσια της επιστημονικής μεθόδου και της συστημικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες πληροφόρησης - Μια εφαρμογή στην περίπτωση του ηλεκτρικού φωτός", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

33.  Δενδρινός, Κ., Δημόπουλος, Β., Ιμβριώτη, Δ., Τσαγκογέωργα, Α., Τσάκωνας, Π., Νικολόπουλος, Α., Καλκάνης, Γ.Θ., (2002), "Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερμικών και φωτεινών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος σε μεταλλικούς αγωγούς με έναυσμα καθημερινές τεχνολογικές εφαρμογές και αξιολόγηση σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. - Το διμεταλλικό έλασμα, η τηκόμενη ασφάλεια, ο λαμπτήρας πυράκτωσης", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

34.   Πατρινόπουλος, Μ., Οββαδίας, Σ., Δημόπουλος, Β., Καλκάνης, Γ.Θ. (2002), "Μια εκπαιδευτική πρόταση για την διδασκαλία / εργαστηριακή πρακτική της τριβής μεταξύ στερεών σωμάτων με προσομοίωση του μικρόκοσμου και διασύνδεσης της εργαστηριακής διάταξης με τον Η/Υ μέσω αισθητήρων", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

35.Φέγγου, E., Οικονόμου, Α., Σταράκης, Ι., Τόλιας, Β., Οικονομίδης, Σ., Τρελλοπούλου, Α., Μπάλλα, Ε., Δημόπουλος, Β., Τσάκωνας, Π., Δημητριάδης, Π., Καλκάνης, Γ.Θ.  (2002) "Χρήση αισθητήρων και προσομοίωσης / οπτικοποίησης στη διδασκαλία του βρασμού για δημοτικό και γυμνάσιο - Μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη της διαδικασίας του βρασμού, μεταβολή του σημείου βρασμού και συναρτήσει της πίεσης, εφαρμογή / αξιολόγηση σε σχολικές τάξεις δημοτικού και γυμνασίου", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

36.  Chaudhury, S.R., Davis, D., Ellermeijer, A.L., Mioduszewska, E., Euler, M., Fuller, R., Kalkanis, G., Kuehnelt, H., Rahkonen, V., Wehrbein., W., Winch, D., Zollman, D., Rebello, N.S. (2002), "The International Bicycle Project: Five years of student exchanges and curriculum development", 2002 International Conference of GIREP-ICPE "Physics in new fields and modern applications", Lund, Sweden. 

37.  Dimitriadis, P., Papatsimpa, L., Kalkanis, G. (2002), "Is it acceptable (from the empirical and educational point of view) that our Cosmos by the principle of indeterminacy? How it can become acceptable", 2002 International Conference of GIREP-ICPE "Physics in new fields and modern applications", Lund, Sweden. 

38Kalkanis G., Hatzidaki P., Stavrou D. (2003), "An Instruction Model for a Radical Conceptual Change Towards Quantum Mechanics Concepts", Science Education, Vol. 87, Issue 2, pages 257-280, March 2003

39.   Dimopoulos, V., Kalkanis, G. (2003), "An introduction of microcosmos quantum model to students of limited mathematics and science background supported by computer simulations / visualizations", 4th ESERA Conference, "Research and the quality of science education", The Netherlands, Noordwijkerhout, August 19-23, 2003

40.   Imvrioti, D., Kalkanis, G., (2003), "The microkosmos model as an introductory unit to science curriculum for pre-service primary teachers", 4th ESERA Conference, "Research and the quality of science education", The Netherlands, Noordwijkerhout, August 19 - 23, 2003

41. P.Dimitriadis, L.Papatsimpa D.Sotiropoulos, G.Kalkanis (2003), "Intensive training of educators in the use of Information Technology. Creating a constructivist learning environment. The case of Greece", ED-Media, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Hawaii, Honolulu,  U.S.A

42. Καλκάνης, Γ. Θ., (2004), "ΕκΠαίδευση στη ΜεταΚλασική Φυσική και Κλασική Επιστήμη - Τα Πρότυπα, η Μεθοδολογία, οι Τεχνολογίες - Επί του πρακτέου (...)" (προσκεκλημένη ομιλία), 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής με θέμα «Εξελίξεις, τάσεις, επιτεύγματα και διδακτική της Φυσικής», Λουτράκι, Ελλάδα, 29 /1/2004 έως 1/2/2004

43.   Δημόπουλος Β., Καλκάνης Γ.Θ., (2004), "Απεικονίσεις των μοντέλων του ατόμου του Υδρογόνου στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής και Χημείας. Η συμβολή τους στη μη απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις μετακλασικές επιστημονικές προσεγγίσεις", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής της ΕΕΦ με θέμα «Εξελίξεις, τάσεις, επιτεύγματα και διδακτική της Φυσικής», Λουτράκι, 29 /1/2004 έως 1/2/2004

44.   Dendrinos K., Kalkanis G., (2004), “Instructional software supporting hands-on laboratory activities in physics education”, Girep 2004, International Conference of GIREP 2004 "Teaching and Learning Physics in New Contexts", Ostrava, Czech Republic, July 19 - 23, 2004

45. Patrinopoulos Μ., Kalkanis G., (2004), "PolyMorphic Combinations of Sensors and Actuators, Operating MultiThematic Educational Experiments in a Computer-Based Laboratory - Proposal and Implementation", International Conference of GIREP 2004 "Teaching and Learning Physics in New Contexts", Ostrava, Czech Republic, July 19-23, 2004

46. Dimopoulos V., Kalkanis G., (2004), "Quantum Physics for all - Using ICT to experiment and simulate quantum principles", International Conference of GIREP 2004 "Teaching and Learning Physics in New Contexts", Ostrava, Czech Republic, July 19 - 23, 2004

47. Imvrioti, D., Kalkanis, G., (2004), "A Lab-course Based on ICT to Teach the Microkosmos Model to Pre-service Primary Teachers", International Conference of GIREP 2004 "Teaching and Learning Physics in New Contexts", Ostrava, Czech Republic, July 19 - 23, 2004

48. Dendrinos K., Kalkanis G., (2004), "Computer assisted hands-on laboratory activities: Design, development and evaluation of Instructional software for science teachers education", European Conference on Research in Science Education (E.S.E.R.A.) - Summerschool August, University of Duisburg-Essen

49. Dimopoulos V., Kalkanis G., (2004), "Science Instruction with the use of Information Communication Technologies - Suggestions and Applications of Quantum Approaches", European Conference on Research in Science Education (E.S.E.R.A.) - Summerschool August, University of Duisburg-Essen

50. Πατρινόπουλος Μ., Καλκάνης Γ.Θ., (2004), "Μελέτη της Κίνησης και Νόμοι της Κίνησης - Παραδείγματα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με χρήση των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, σε ένα  πλήρες ευέλικτο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, με θέμα "Φυσικές Επιστήμες-Διδασκαλία Μάθηση & Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26 έως 28/11/2004

51.Δημόπουλος Β., Καλκάνης Γ.Θ., (2004), "Εισαγωγή της έννοιας του κυματοσωματιδιακής φύσης του φωτός και των ηλεκτρονίων σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, με θέμα "Φυσικές Επιστήμες-Διδασκαλία Μάθηση & Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26 έως 28/11/2004

52.  Ιμβριώτη Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2004), "Το μοντέλο του μικροκόσμου ως κεντρική ενότητα στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο έλεγχος της αξιοποίησής του στην ερμηνεία της ανώμαλης διαστολής του νερού", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, με θέμα "Φυσικές Επιστήμες-Διδασκαλία Μάθηση & Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26 έως 28/11/2004

53. Οικονομίδης Σ.Ι., Καλκάνης Γ.Θ., (2004), «Η εξάρτηση από την ταχύτητα της αντίστασης του αέρα στην κίνηση των στερεών, στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργαστήριο, με χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού. Εφαρμογή και εκπαιδευτική αξιολόγηση», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, με θέμα "Φυσικές Επιστήμες-Διδασκαλία Μάθηση & Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26 έως 28/11/2004

54. Καλκάνης Γ. Θ., (2005), «Η μεταΚλασική ΕΠΙΣΤΗΜΗ, η ημιΚλασική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η προΚλασική ΤΗΛΕΠΑΙΔΕΙΑ» ή «Οι σχετικιστικοί ρυθμοί τής Επιστήμης, η σχετική αρρυθμία τής ΕκΠαίδευσης, η μη άσχετη τηλε-απορρύθμιση τής Παιδείας», Εκδήλωση «Φυσική και Εκπαίδευση: Χθες, Σήμερα, Αύριο», (Προσκεκλημένη Ομιλία), Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία - Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Έτος Φυσικής 2005, 12-20 Απριλίου 2005

55.   Dimopoulos V., Kalkanis G., (2005), "Hands-on quantum physics - Introducing quantum principles to non-physics major’s students", HSci2005, 2nd International Conference on Hands on Science, "Science in a Changing Education", 13-16/7/2005, Ρέθυμνο, Κρήτη

56.  Oikonomidis S., Sotiropoulos D., Kalkanis G., (2005), "Investigating air resistance using extractor fan filters and plummet in MBL", HSci2005, 2nd International Conference on Hands on Science, "Science in a Changing Education", 13-16/7/2005, Ρέθυμνο, Κρήτη

57. Οικονομίδης Σ., Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2005), "The biological / physical quantities of the human body", HSci2005,  2nd International Conference on Hands on Science, "Science in a Changing Education", 13-16/7/2005, Ρέθυμνο, Κρήτη

58. Patrinopoulos M., Kantzanos E., Kalkanis G., (2005), "Complete Interactive Environment for Science Training",  HSci2005, 2nd International Conference on Hands on Science, "Science in a Changing Education", 13-16/7/2005, Ρέθυμνο, Κρήτη

59.Καλκάνης, Γ. Θ. (2005), "Από τον μικρόΚοσμο, στον ΜακρόΚοσμο, στην ΠολυΠλοκότητα - Από το δημοκρίτειο "ά-τομον", στον αναξαγόρειο "νουν", στον κβαντικό (;) "εγκέφαλο" (μια ΕκΠαιδευτική Προσέγγιση)", (Προσκεκλημένη Ομιλία), Α’ Θερινό Σχολείο "Δυναμικές Στρατηγικές στην Εκπαίδευση", Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση, ΠΤΔΕ, Π.Α., Δελφοί, 17-21 / 08 / 2005

60.   Dimopoulos V., Kalkanis G., (2005),  "Simulating quantum states of the atom of hydrogen - A simulation program for non-physics major's students", European Conference on Research in Science Education (ESERA), August 28 - September 1,  Barcelona, Spain

61.   Οικονομίδης Σ., Πατρινόπουλος Μ., Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2006), «Τα Εργαστηριακά Ζητήματα / Θέματα στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λάρισα, 30-2/4/2006

62.Καλκάνης, Γ. Θ. (2006), «Ο Οδυσσεύς, ο Μέντωρ, ο Τηλέμαχος, ο Ερευνητής, ο ΕκΠαιδευτικός, ο Μαθητής, η "Πραγματικότητα", η Νοο"Πλασία", τα "ΚοσμοΕίδωλα"», Β’ Θερινό Σχολείο "Νοοστρατηγική Διαπραγμάτευση του Μέντορα", (Προσκεκλημένη Ομιλία), Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση, ΠΤΔΕ, Π.Α., Δελφοί, 21-25 / 08 / 2006

63. Kalkanis G. et al., (2006), "The Athens’ Hands-on Science Approach", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

64.   Sotiropoulos D., Oikonomidis S., Voudoukis N., Kalkanis G., (2006), "A hands-on water drainage and underground water contamination", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

65.   Oikonomidis S., Sotiropoulos D., Voudoukis N., Kalkanis G., (2006), "Four Hands-on Activities Obeying the Inverse Square Law", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

66.   Sotiropoulos D., Oikonomidis S., Ponirou D., Voudoukis N., Kalkanis G., (2006), "Estimating the Absolute Zero through Thermal Expansion of Air", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

67. Voudoukis N., Oikonomidis S., Kalkanis G., (2006), "Hands-on Activities with LEDs and Light", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

68.   Oikonomidis S., Grigoriou V., Sotiropoulos D., Serepa V., Kalkanis G., (2006), "The learner as a co-creator through collaborative task-based learning of a hands-on experimental apparatus, and potential media", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

69.   Dimopoulos V., Kalkanis G., (2006), "Hands-on spectrum lines – Introducing microscopic quantum explanations of the emitted photons to non-physics major’s students", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

70.   Oikonomidis S., Sotiropoulos D., Kalkanis G., (2006,) "Studying thermal equilibrium with temperature sensors and a film canister", HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

71.   Oikonomidis S., Grigoriou V., Kaponikolos N., Kanavi S., Kalkanis G., (2006), «Gravitropism Hands-on Device», HSCI2006, 3rd International Conference on Hands-on Science, "Science Education and Sustainable Development", University of Minho, Braga, Portugal September 4-9, 2006

72.   Οικονομίδης Σ, Βουδούκης Ν., Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ. Θ., (2006), «Επίλυση Προβλημάτων Μηχανικής του Άκαμπτου Σώματος, στο Τεχνολογικά Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»,  Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006

73.  Σωτηρόπουλος Δ., Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ. Θ., (2006), «Μετρήσεις φυσικών μεγεθών με βάση το ανθρώπινο σώμα, στο τεχνολογικά σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»,  Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006

74.   Καλκάνης Γ.Θ., (2007), Από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες / τη Φυσική: από την "Απαιτητικότητα" στην "Ελλειμματικότητα"– Διαπιστώσεις και Προτάσεις "επί του πρακτέου", (Προσκεκλημένη Ομιλία), 10o κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών "Η Επιστήμη της Φυσικής στην Υπηρεσία του Ανθρώπου για την Εκπαίδευση" (Έρευνα και Εφαρμογές στη Φυσική), 1-4 Μαρτίου 2007, Κέρκυρα

75. Αποστολάκης Εμ., Τσαγκογέωργα Αθ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τα "Φυσικά" στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τα νέα Βιβλία –  Προτάσεις για τη βέλτιστη Εφαρμογή τους, 10o κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών "Η Επιστήμη της Φυσικής στην Υπηρεσία του Ανθρώπου για την Εκπαίδευση" (Έρευνα και Εφαρμογές στη Φυσική), 1-4 Μαρτίου 2007, Κέρκυρα

76. Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Επαναληπτικές Διαδικασίες στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

77. Δημόπουλος Β., Sperandeo-Mineo Μ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Εκπαιδευόμενοι και Εκπαιδευτικοί με Περιορισμένες Προγραμματιστικές Γνώσεις Δημιουργούν τις δικές τους Προσομοιώσεις και Οπτικοποιήσεις – Εφαρμόζοντας στο Κβαντικό Άτομο του Υδρογόνου", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

78. Ιμβριώτη Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Το Πρότυπο του Μικρόκοσμου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για την Ε' και Στ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

79. Τσιτσιπής Γ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "H Εκπαιδευτική Μελέτη της Πτώσης Μαγνήτη σε Κατακόρυφο Χάλκινο Σωλήνα - Μία Πρότυπη Πειραματική Διάταξη και Πρόταση Εκπαιδευτικής Χρήσης της",  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

80. Δενδρινός Κ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Η Συμβολή των Δυναμικών Οπτικοποιήσεων στη Διδασκαλία / Μάθηση Φυσικών, Μηχανικών και Πειραματικών Διαδικασιών - Μια Πρόταση και Εφαρμογή  σε Φοιτητές / Υποψήφιους και Επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης",  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

81. Γρηγορίου Β., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Από μια Ερευνητική σε μια Εκπαιδευτική Δραστηριότητα: η Περίπτωση του ΒαρυτοΤροπισμού - Εργαστηριακό Υλικό και Εκπαιδευτικό Λογισμικό", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

82. Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ένα «Οριζόντιο» Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

83.   Βουδούκης Ν.,  Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Από τα Επιστημονικά στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Πειράματα - Το "Κβαντικό Φως" στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

84. Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τα "Φυσικά" στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Προτάσεις για τη βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

85. Στράγκα Σ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό", Συμπόσιο / Εργαστήριο "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

86.   Ιμβριώτη Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Όγκο των Υλικών Σωμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Συμπόσιο / Εργαστήριο  "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

87. Πατρινόπουλος Μ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τη Θερμοκρασία και τη Θερμότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

88. Δενδρινός Κ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" τον Στατικό Ηλεκτρισμό  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

89.   Γκικοπούλου Ο., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" το Φως και τα Χρώματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Πρωτοβάθμια Εκ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Βέλτιστη Εφαρμογή των νέων Βιβλίων Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

90. Γ.Θ. Καλκάνης κ.ά., (2007), "Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών", Συμπόσιο / Εργαστήριο (μια Πρόταση και Εφαρμογές), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

91. Πατρινόπουλος Μ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ο 1ος και 2ος Νόμος του Newton" στο ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών - Μια Πρόταση και Εφαρμογές", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

92. Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Ο Νόμος του Αντιστρόφου Τετραγώνου" στο ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών - Μια Πρόταση και Εφαρμογές", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

93.   Γρηγορίου Β., Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Η Θερμική Ισορροπία" στο ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών - Μια Πρόταση και Εφαρμογές", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

94.   Βουδούκης Ν., Οικονομίδης Σ.,  Καλκάνης Γ.Θ., (2007), "Εκτίμηση του Απολύτου Μηδενός" στο ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Συμπόσιο / Εργαστήριο "Το ΟΛΟκληρωμένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών - Μια Πρόταση και Εφαρμογές", 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007

95. Καλκάνης, Γ. Θ. (2007), "Δευτεροβάθμια ΕκΠαίδευση στη Φυσική - Έλλειμμα, Προτάσεις, Προοπτικές", Προσκεκλημένη Κεντρική Ομιλία στο 1ο Θερινό Σχολείο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 25 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2007

96. Imvrioti D., kalkanis G., (2007), "The microkosmos model for primary school pupils - The Athens’ approach, application and proposition", ESERA 2007 Conference, August 21st - August 25th  2007, Malmö University, Malmö Sweden

97. Voudoukis N., Kalkanis G., (2007), "Students Understanding and Teachers Education on Wave-Particle Duality - A Proposal for Scientific to Educational Models Transformation", ESERA 2007 Conference, August 21st - August 25th  2007, Malmö University, Malmö Sweden

98. Καλκάνης, Γ. Θ. (2007),  «Ο Ελληνικός Τρόπος Σκέψης / η Επιστημονική (και ΕκΠαιδευτική) Μεθοδολογία - Η Ελληνική Φυσική Φιλοσοφία / η Πρώιμη (ή "Πρώτη") Επιστήμη», Γ' Θερινό Σχολείο "Τον κόσμον μου έδωσαν Ελληνικόν", (Προσκεκλημένη Ομιλία / Εισήγηση), Εργαστήριο Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήμες και Μάθηση, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δελφοί, 20-26 / 08 / 2007

99. Καλκάνης Γ. Θ. (2007), "Η Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία και Δεοντολογία" (Προσκεκλημένη Ομιλία / Εισήγηση), 4η Συνάντηση Αθηνών "Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική", Συνεδρία / Συζήτηση με θέμα "Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μετά τον Εποικοδομητισμό", Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28-30 Σεπτεμβρίου 2007

100. Καλκάνης Γ. Θ. (2007), "Από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες / τη Φυσική: από την "Απαιτητικότητα" στην "Ελλειμματικότητα" - Διαπιστώσεις και Προτάσεις "επί του πρακτέου"", Προσκεκλημένη Ομιλία στο 10ο Κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, Κέρκυρα, 1-4 Μαρτίου 2007

101. Καλκάνης Γ. Θ. (2007), "Βελτιστοποίηση του γνωσιακού αντικειμένου, της μεθοδολογίας και των πρακτικών της ΕκΠαίδευσης στις-με τις Φυσικές Επιστήμες και στις-με τις ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες", Προσκεκλημένη Ομιλία στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου: Από την Αποτύπωση του Συστήματος στο Σχεδιασμό Παρεμβάσεων", Κέντρο Εκπαιδευιτκής Έρευνας, Αθήνα 15-17 Νοεμβρίου 2007

102.Καλκάνης Γ. Θ. (2007), "Προς μια Βέλτιστη ΕκΠαιδευτική Διαδικασία - Η Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία και οι Ερευνητικές / ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες", Προσκελημένη Ομιλία στην Ημερίδα της Σχολής Διοικήσεως Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (Σ.Δ.Ε.Π.Ν.) "Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδεύσεως – Τρόποι Αξιολογήσεως", Σχολή Διευθυντών Επιτελών Ναυτικού, Βοτανικός, 7 Δεκεμβρίου 2007

103. Καλκάνης Γ. Θ. (2008), "Ο Εκπαιδευτικός και Παιδευτικός Χαρακτήρας και Ρόλος της ΕκΠαίδευσης στη-με τη Φυσική Επιστήμη / Φυσική - Τα Πρότυπα, οι Τεχνολογίες, η Μεθοδολογία", Προσκεκλημένη Ομιλία στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα, 20-23 Μαρτίου 2008

104. Καλκάνης Γ. Θ. (2008), "Η Μουσική και η Επιστήμη", Ομιλία κατά την αναγόρευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών, 12 Μαΐου 2008 

105. Καλκάνης Γ.Θ. (2008), "Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη της Γνώσης - Διαπιστώσεις και Προτάσεις", Προσκεκλημένη Ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Φυσικών "Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση του 21ου Αιώνα ... Οραματιζόμενοι το σχολείο του αύριο", Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ερέτρια, 23-25 Νοεμβρίου 2008

106. Καλκάνης Γ.Θ. (2008), "Δια Νοός", "Δια Χειρός", "Δια Τεχνών" και -κυρίως- "Δια Ψυχής" ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - Η Περίπτωση του Μαθήματος ΦΥΣΙΚΑ του Δημοτικού Σχολείου, Προσκεκλημένη Ομιλία στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 04-05 Δεκεμβρίου 2008

107. Καλκάνης Γ.Θ. (2009), οργανωτής / συντονιστής του Συμποσίου "Διά Νοός", "διά Χειρός", "διά Τεχνών", "διά Ψυχής" Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - τα Πρότυπα, ο Πειραματισμός, οι Τεχνολογίες, οι Άνθρωποι" στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 07-10 Μαΐου 2009

     Εισηγητές / Εισηγήσεις Συμποσίου:

    Ιμβριώτη Δ., Γκικοπούλου Ουρ., "Το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροΚόσμου και οι  Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις του ερμηνεύουν και ενοποιούν τα φαινόμενα του ΜακροΚόσμου στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Δενδρινός Κ., Πατρινόπουλος Μ., "Η ένταξη του Αποδεικτικού Πειραματισμού στην ανακαλυπτική Επιστημονική / Εκπαιδευτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Στράγκα Σ., Βυθοπούλου Ε., "Η ένταξη της Συστημικής / Διαθεματικής Μελέτης στο μάθημα των Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

108. Καλκάνης Γ.Θ. (2009), οργανωτής / συντονιστής του Εργαστηρίου "... Διά Χειρός" Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες - ο Πειραματισμός" στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 07-10 Μαΐου 2009

    Επιμορφωτές Εργαστηρίου:
Στράγκα Σ., Ιμβριώτη Δ., Πατρινόπουλος Μ., Δενδρινός Κ., Γκικοπούλου Ουρ., Οικονομίδης Σ., Σωτηρόπουλος Δ., Βουδούκης Ν., Γρηγορίου Β., Βυθοπούλου Ε.

109.  Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ., (2009), "Συσχέτιση Διαγραμματικών, Γραφικών, Μαθηματικών και Λεκτικών Αναπαραστάσεων με Διερευνητικά Εκπαιδευτικά Λογισμικά και Ερωτηματολόγια. Εφαρμογή - Αξιολόγηση - Προτάσεις", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση "Οι Πολλαπλές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας και της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

110.   Σωτηρόπουλος Δ., Καλκάνης Γ.Θ., (2009), "Μια Πρόταση Ημιαυτοματοποιημένης Αξιολόγησης με Ψηφιακές Τεχνολογίες στο Οριζόντιο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση "Οι Πολλαπλές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας και της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

111.     Γρηγορίου Β., Καλκάνης Γ.Θ., (2009), "Εκπαίδευση μελλοντικών Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη Προσομοιώσεων για το Μοντέλο του Ιδανικού Αερίου", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση "Οι Πολλαπλές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας και της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

112.    Βουδούκης Ν., Καλκάνης Γ.Θ., (2009), "Από τα Επιστημονικά στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα και Πειράματα - Κύματα και Φως: Ανάπτυξη Λογισμικού, Πρόταση Διδασκαλίας, Εφαρμογή, Αξιολόγηση, Συμπεράσματα", 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση "Οι Πολλαπλές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας και της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

113. Adaktilou N.,Cartalis C., Kalkanis G., (2009), "A Learning Platform for the Introduction of Remote Sensing Principle in Higher Education: A Pilot Application", International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol. 4, No. 2, p. 43-60, April-June 2009

114.    Oikonomidis S., Kalkanis G., (2009) "International Physics Olympiad Students’ Identification and Management - The Greek Approach", International Conference "Excellence: Education and Human Development", Athens, 1-4 July 2009

115. Voudoukis N. Kalkanis G., (2009), "Non Major Science Students / Future Teachers Understanding and Education on Special Theory of Relativity - A Proposal for Scientific to Educational Models Transformation", 13th Biennal Conference EARLI 2009, Amsterdam, the Netherlands, August 25 - 29, 2009

116.    Voudoukis N., Kalkanis G., (2009), "An Application and Assessment of a Model for Teaching / Understanding Photoelectric Effect in Non-Major Science University Students / Prospective Teachers Education - A Proposal for Scientific to Educational Models Transformation", ESERA 2009 Conference, Istanbul, Turkey, 31 August - 4 September  2009

117. Grigoriou V., Kalkanis G., (2009), "Training of Prospective Greek Teachers in the Devolopment of Modeling Ideal Gas Simulations", ESERA 2009 Conference, Istanbul, Turkey, 31 August - 4 September  2009

118. Καλκάνης Γ.Θ. (2010), "Παρουσίαση Eκπαιδευτικού Yλικού: Αγωγή Υγείας - Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήματα", Προσκεκλημένη Ομιλία στην ημερίδα "Κυκλοφοριακή Αγωγή - Άμεση Προτεραιότητα για την Ασφάλεια των Παιδιών" του Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων, Τεχνόπολις, Γκάζι, 11 Μαΐου 2010

119. Καλκάνης Γ.Θ. (2010), "H Επιστημονική / ΕκΠαιδευτική Μεθοδολογία (και) στις ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες -(και) της Ρομποτικής-", Προσκεκλημένη Ομιλία / Εισήγηση στην Ημερίδα Ρομποτικής "Εκπαιδευτική Ρομποτική: Οφέλη από την ένταξή της στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" και τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Manila, 5-7 NOV 2010) του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης (WRO Hellas), Μουσείο Μπενάκη, 12 Ιουνίου 2010

120. George Kalkanis, (2010), "A Hands-on “View” of microKosmos", Invited Talk, Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

121. Vassilios Grigoriou, Ourania Gikopoulou, Konstantia Papageorgiou and George Kalkanis, (2010), "Prospective Physics Teachers Design and Develop a Normative Lesson utilizing Hands-on Applications of Digital Technologies - Preliminary Results", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

122. Vassilios Grigoriou, Konstantia Papageorgiou and George Kalkanis, (2010), "Hands-on Experimentation in Educational Physics Laboratory utilizing a Common Mobile Phone – The Case of Decrescent Oscillation", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

123. Vassilios Grigoriou, Eleni Vithopoulou and George Kalkanis, (2010), "Educational Support to Prospective Physics Teachers in the Field of Green Energy:  First Assumptions", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

124. Sofia Gatsiou, Dimitrios Sotiropoulos and George Kalkanis, (2010),  "A "Horizontal" Study of Impedance, found in Different Chapters of Physics Educational Curricula, utilizing Hands-on Experimentation and Educational Simulation", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

125. Dimitrios Sotiropoulos, Konstantinos Mitzithras and George Kalkanis, (2010), "Early Primary Education Students’ First Engagement with Basic Physics Concepts and Phenomena through an Interactive Board and Sandbox Physics Software – Proposal and Application", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

126. Nikolaos Voudoukis and George Kalkanis, (2010), "Hands-on Educational Experimentation with LEDs, Optical Fibers and Photodiodes in a Modern Technology Dependent Society", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

127. Vasileia Nikitaki, Sarantos Oikonomidis and George Kalkanis, (2010), "A Method and Research for Hands-on Measurement of the Propagation Speed of Microwaves through Dielectric Material in Educational Physics Laboratory", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

128. Dimitrios Gousopoulos, Sarantos Oikonomidis and George Kalkanis, (2010), "A Hands-on Experimentation and Educational Study for a 2000 years-old Puzzle, the Mpemba Effect", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

129. Anargyros Drolapas, Dimitrios Zarkadis, Sarantos Oikonomidis and George Kalkanis, (2010), "Hands-on Activities using Video Analysis of Motion with Low Cost Equipment - An Inquiring, Innovating and Utilitarian Proposal for the Hellenic Physics Curriculum", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

130. Anargyros Drolapas, Kostantinos Mitzithras and George Kalkanis, (2010), "A prototype Physics Laboratory using only Renewable Energy Sources: The Case of a Low-Cost and Easy-to-Build Electricity Generator", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

132. Matthaios Patrinopoulos, Vasiliki Karakosta, (2010), "Olympic School Science Fair: Playful and Explanatory Hands-on Experimentation for Elementary School Students", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

133. Sofia Straga, (2010), "Experiences from Long-Term Teaching Physics to In-Service Greek Teachers - Analysis and Proposals", Hsci2010, 7th International Conference on Hands-on Science: Bridging the Science and Society Gap, University of Crete, Rethymno, Greece, July 25-31

134. Καλκάνης Γ.Θ. (2010), "To "Επιχείρημα" στις Φυσικές Επιστήμες / στην Τεχνολογία (και στα άλλα γνωσιακά αντικείμενα;): το Πείραμα / η Απόδειξη (από την αρχαιοελληνική φυσική φιλοσοφία / την πρώιμη επιστήμη, στη σύγχρονη φυσική επιστήμη / τεχνολογία, στην ορθολογική κοινωνία του μέλλοντος;), Προσκεκλημένη Ομιλία στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο Δελφών: "Κοινωνία 2030", Δελφοί 28-31 Ιουλίου 2010

135. Kalkanis G. (2010), "From scientific to educational Monte Carlo simulations of microKosmos in the frame of scientific/educational methodology", Invited Talk to the International Science Education Symposium on Particulate and Structural Concepts of Matter, National and Kapodistrian University of Athens, University of Ioannina, Central Historical Building, Athens, 5-8 November 2010

136. Στράγκα Σ., Γκικοπούλου Ο., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), Από τον ΜΕΓΑΛΟ στον μικρό Κόσμο: τα Στερεά, Υγρά, Αέρια Σώματα - Ένα ΕκΠαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με Πληροφορίες, Πειράματα, Σχέδια και Προσομοιώσεις, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

137.Tsakonas P., Gikopoulou Ou., Kalkanis G., (2011), Simulating / Correlating Microscopic Oscillations and Macroscopic Waves through an Educational Software - A first Version and Application / Evaluation - Προσομοιώσεις  / Συσχετίσεις Μικροσκοπικών Ταλαντώσεων και Μακροσκοπικών Κυμάτων με ένα Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μια πρώτη Εκδοχή και Εφαρμογή / Αξιολόγηση, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011 (english and greek version)

138. Imvrioti D., (2011), "The micro-Kosmos protype for younger students - ICT activities about particulate nature of matter in Primary School" - «Ο μικρό-κοσμος στον κόσμο των μικρών» - Δραστηριότητες για τη διδασκαλία της σωματιδιακής δομής της ύλης στην Ε' Δημοτικού με εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011 (english and greek version)

139. Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), "Σχεδίαση και Εφαρμογή ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φυσικής για Μαθητές και Φοιτητές με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης – Η Περίπτωση των Ελλήνων Μαθητών στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2010 – Προτάσεις", 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

140. Σωτηρόπουλος Δ., Μιτζήθρας Κ., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), Ο Διαδραστικός Πίνακας – "Πανάκεια" ή, απλώς, "Εργαλείο"; – στην Εκπαίδευση Μαθητών και Φοιτητών στις Φυσικές Επιστήμες, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

141. Γρηγορίου Β., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), "Εκπαιδευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου σε μελλοντικούς Φυσικούς στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιμόρφωσης", 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

142. Γρηγορίου Β., Βυθοπούλου Ε., Μαλλικούρτη Β., Χαραλάμπους Σ.,  Καλκάνης Γ.Θ. (2011), "Μια Εκπαιδευτική Συσχέτιση Φυσικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Διαδικασιών και Κοινωνικών Παραμέτρων με χρήση Αλληλεπιδραστικών Λογιστικών Φύλλων – Η Περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας και της Βιομάζας", 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

143. Βουδούκης Ν., Οικονομίδης Σ., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), "Μια Εκπαιδευτική Μελέτη της Έντασης του Φωτός κατά τη Διάδοσή του – Εφαρμογή, Αξιολόγηση, Συμπεράσματα", 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

144. Drolapas An., Kalkanis G., (2011), "An inquiry process of electing an educational model of the atom that would be valid for simulations of physical phenomena" / "Αναζήτηση ενός εκπαιδευτικού μοντέλου του ατόμου για την προσομοίωση / οπτικοποίηση φυσικών φαινομένων", 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011 (english and greek version)

145. Μπούρμπουλα Ε., Γκικοπούλου Ο., Καλκάνης Γ.Θ. (2011), Οι Τεχνολογικές Εφαρμογές Παρωθούν το Ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες, οι Φυσικές Επιστήμες Ερμηνεύουν τις Τεχνολογικές Εφαρμογές – Μια (Δι)Ερευνητική Εκπαιδευτική Διαδικασία με τον / για τον Ηλιακό Θερμοσίφωνα, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

146. Γ.Θ.Καλκάνης κά. (2011), "Πειραματισμός και Ψηφιακές Τεχνολογίες στο "Εργαστήριο" Φυσικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", Εργαστήριο στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚοΔιΦΕΕΤ Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου 2011

147. Καλκάνης Γ.Θ. (2011), Η Λυκειακή Φυσική στην Ελλάδα (;) Ελλειμματική στο Γνωσιακό Αντικείμενο, στη Μεθοδολογία, στον Πειραματισμό, στις Τεχνολογίες (!), Προσκεκλημένη Ομιλία σε Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Το σχολείο της Κοινωνίας» … μια εναλλακτική πρόταση στο «νέο σχολείο» του Υπουργείου Παιδείας…, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2011

148. Adaktilou N., Cartalis C., Kalkanis G., (2011), "A Learning Platform for the Introduction of Remote Sensing Principles in Higher Education in a Blended Learning Collaborative Environment", Invited Chapter in the Book "Dynamic Advancements in Teaching and Learning Based Technologies: New Concepts" (Editors: E. Ng, N. Karacapilidis, M. Raisinghani), Information Science Reference, New York, 2011, ISBN 978-1-60960-153-9

149. Grigoriou V., Kalkanis G., (2011), "The principles of a short time seminar for developing prospective Greek physics teachers", ESERA 2011 Conference, September 5-9 2011, Lyon, France

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις

      "Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων"

     σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, με σύστημα ανώνυμης κρίσης

    (εκ των οποίων 31 σε περιοδικά με παράγοντα επίδρασης / impact factor μεγαλύτερο από 4.370)

 

 1. J.Blandino et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1983), "Operation of the Harvard-Purdue-Wisconsin proton decay experiment at park city Utah", Proceedings of the International Colloquium on Matter non Conservation, Frascati, Italy, ICOMAN ‘83’, pp. 164-176.

 2.     E.Aprile-Giboni et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1984), "Preliminary results from the Harvard-Wisconsin proton decay experiment", Proceedings of ICOBAN (International Conference on Baryon Non Conservation) ’84 Conference, Park City, Utah, pp. 1-24, edited by D.Cline (University of Wisconsin, Madison).

 3.     E.Aprile-Giboni et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1984), "Preliminary results from the HPW experiment on nucleon decay", Proceedings of the Fifth Workshop on Grand Unification, Providence, R.I., pp. 52-61, edited by K.Kang, H.Fried and P.Frampton (Brown University).

 4.      T.Phillips et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1984), "A search for nucleon decay with multiple muon decays", Physics Letters B, Vol. 224, pp.348-352.

 5.      E.Aprile et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1985), "Search for a time-modulated muon flux from Cygnus X-3 with the Harvard-Purdue-Wisconsin detector", Proceedings of the International Europhysics Conference on High-Energy Physics, Bari, Italy, pp.424-426, edited by L.Nitti and GPreparata (Laterza Bari).

 6.      D.Joutras et al (Harvard-Purdue-Wisconsin Collaboration), (1988), "A search for neutrino busts from stellar collapse", Astrophysical Letters and Communications, Vol27, pp. 257-263.

 7.      G.Kalkanis, E.Rosso, (1989), "The universe power law model for the life of a mylar-polyurethane laminated DC-HV insulating structure", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol.281, pp.489-496.

 8.      G.Kalkanis, W.Klempt, E.Rosso (1989), The DELPHI barrel rich electrostatic configuration tests, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol.275, pp.267-272.

 9.      G.Kalkanis, J.Drees, W.Klempt, E.Rosso (1989), "Tests of the DELPHI barrel rich electrical H.V. insulator", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol.283, pp.37-42.

10.  P.Andrianos et al (DELPHI Collaboration / Athens Univ. Group), (1990), "The calibration system for the DELPHI barrel rich detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol.294, pp.424-430.

11.  P.Aarnio et al (DELPHI Collaboration), (1989), "Measurement of the mass and width of the Z0-particle from multihadronic final states produced in the e+e- annihilations", Physics Letters B, Vol.231, pp.539-547.

12.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Charged multiplicity and rapidity distributions in Z0 hadronic decays", Singapore Conference, August 1990.

13.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "A measurement of the partial width of the Z0 boson into b quark pairs", Singapore Conference, August 1990.

14.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990),  "DELPHI results on the Z0 resonance parameters through its hadronic and leptonic decay modes", Singapore Conference, August 1990.

15.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for Higgs bosons using the DELPHI detector", Singapore Conference, August 1990.

16.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for non-standard Z0 decays in two-particle final states", Singapore Conference, August 1990

17.  P.Aarnio et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Study of hadronic decays of the Z0 boson", Physics Letters B, Vol.240, pp.271-282.

18.  P.Aarnio et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Study of the leptonic decays of the Z0 boson", Physics Letters B, Vol.241, pp.425-448.

19.  P.Aarnio et al (DELPHI Collaboration), (1990), "A precise measurement of the Z resonance parameters through its hadronic decays", Physics Letters B, Vol.241, pp.435-448.

20.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for heavy charged scalars in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.241, pp.449-459.

21.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for light neutral Higgs particles produced in Z0-decays", Nuclear Physics B, Vol.342, pp.1-14.

22.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search fro the t and b’ quarks in hadronic decays of the Z0 boson", Physics Letters B, Vol.242, pp.536-546.

23.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for pair production of neutral Higgs bosons in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.245, pp.276-288.

24.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "A study of intermittency in hadronic Z0 decays", Physics Letters B, Vol.247, pp.137-147.

25.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Search for scalar quarks in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.247, pp.148-156.

26.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "A search for sleptons and gauginos in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.247, pp.157-166.

27.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "A comparison of jet production rates on the Z0 resonance to perturbative QCD", Physics Letters B, Vol.247, pp.167-176.

28.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Energy-Energy correlations in hadronic final states from Z0 decays", Physics Letters B, Vol.252, pp.149-158.

29.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1990), "Measurement of the partial width of the decay of the Z0 into charm quark pairs", Physics Letters B, Vol.252, pp.140-148.

30.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Charged particle multiplicity distributions in Z0 hadronic decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol,.50, pp.185-194.

31.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Experimental study of the triple-gluon vertex"Physics Letters B, Vol.255, pp.466-476.

32.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Search for low mass Higgs bosons produced in Z0 decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.51, pp.25-35.

33.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "A study of the reaction e+e- > μ+ μ- around the Z0 pole", Physics Letters B, Vol.260, pp.240-248.

34.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Charged particle multiplicity distributions in restricted rapidity intervals in Z0 hadronic decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.52, pp.271-281.

35.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Study of orientation of three-jet events in Z0 hadronic decays using the DELPHI detector", Physics Letters B, Vol.274, pp.498-506.

36.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Determination of Z0 resonance parameters and couplings from its hadronic and leptonic decays", Nuclear Physics B, Vol.367, pp.511-574.

37.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "Search for excited charged leptons in Z0 decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.53, pp.41-49.

38.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "The reaction e+e- >  γγ(γ) at Z0 energies", Physics Letters B, Vol.268, pp.296-304.

39.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1991), "A measurement of the lifetime of the Tau lepton", Physics Letters B, Vol.267, pp.422-430.

40.  P.Aarnio et al (DELPHI Collaboration), (1991), "The DELPHI detector at LEP", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol.303, pp.233-276.

41.  E.G.Anassontzis et al (DELPHI Collaboration / Barrel Rich Group), (1991), "Recent results from the DELPHI barrel ring imaging Cherenkov counter", TEEE Transactions on Nuclear Science, Vol.38, pp.417-423.

42.  E.Anassontzis et al (NESTOR Collaboration), (1992), "NESTOR, a neutrino particle astrophysics underwater laboratory for the Mediterranean", Workshop on High Energy Neutrino Astrophysics, Honolulu, Hawaii, Mar.23-26, pp.325-353.

43.  E.Anassontzis et al (NESTOR Collaboration), (1992), "NESTOR, a neutrino particle astrophysics underwater laboratory for the Mediterranean", 2nd NESTOR International Workshop, Pylos, Greece, Oct.19-21, pp.1-19.

44.  G.Kalkanis, G.Voulgaris and L.K.Resvanis (1992), "A calibration scheme for NESTOR", 2nd NESTOR International Workshop, Pylos, Greece, Oct.19-21, pp.392-396.

45.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Measurement of the average lifetime of B hadrons", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.53, pp.567.

46.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "A search for neutral Higgs particles in Z0 decays", Nuclear Physics B, Vol.373, pp.3.

47.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Search for scalar leptoquarks from Z0 decays", Physics Letters B, Vol.275, pp.222-230.

48.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration),(1992), "Study of final state photons in hadronic Z0 decay and limits on new phenomena", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.55, pp.555-565.

49.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Searches for heavy neutrinos from Z decays", Physics Letters B, Vol.274, pp.230-238.

50.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Determination of as in second order QCD in hadronic Z decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.54, pp.55.

51.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Multiplicity dependence of mean transverse momentum in e+e- annihilations at LEP energies", Physics Letters B, Vol.276, pp.254-262.

52.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Production of strange particles in the hadronic decays of the Z0", Physics Letters B, Vol.275, pp.231-242.

53.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "A measurement of sin2θw from the charge asymmetry of hadronic events at the Z0 peak", Physics Letters B, Vol.277, pp.371-382.

54.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "A measurement of the bb forward-backward asymmetry using the semileptonic decay into muons", Physics Letters B, Vol.276, pp.536-546

55.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Measurement of the Z0 branching to b quark pairs using the boosted sphericity product", Physics Letters B, Vol.281, pp.383-393.

56.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "A study of the decays of Tau leptons produced on the Z resonance at LEP", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.55, pp.555-567.

57.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Charged particle multiplicity distributions for fixed number of jets in Z0 hadronice decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.56, pp.63.

58.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Bose-Einstein correlations in the hadronic decays of the Z0", Physics Letters B, Vol.286, pp.201-210.

59.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Measuement of the partial width of the Z0 into bb final states using their semi-letponic decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.56, pp.47-61.

60.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Evidence for BS0 meson production in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.289, pp.199-210.

61.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Multiplicity fluctuations in the hadronic final states from the decay of the Z0", Nuclear Physics B, Vol.386, pp.471.

62.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1992), "Classification of the hadronic decays of the Z0 into b and c quark pairs using a neural network", Physics Letters B, Vol.295, pp.383.

63.  LEP Collaboration: ALEPH, DELPHI, L3, OPAL (1992), "Electroweak parameters of the Z0 resonance and the standard model", Physics Letters B, Vol.276, pp.247-253.

64.  E.Anassontzis et al (NESTOR Collaboration), (1993), NESTOR, a neutrino particle astrophysics underwater laboratory for the Mediterranean", 5th International Workshop on Neutrino Telescopes, Venice, Italy, Mar.2-4.

65.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "A measurement of the B meson production and lifetime using D1 – events in Z0 decays", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.57, pp.181.

66.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "Measurement of inclusive production of light meson resonances in hadronic decays of the Z0", Physics Letters B, Vol.298, pp.236.

67.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "A search for lepton flavour violation in Z0 decays", Physics Letters B, Vol.298, pp.247.

68.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "A study of B0-B0 mixing using semileptonic decays of B hadrons produced from Z0 decays", Physics Letters B, Vol.301, pp.145.

69.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "A measurement of the Tau lifetime", Physics Letters B, Vol.302, pp.356.

70.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "Determination of as using the next-to-leading-log approximation of QCD", Zeitschrift fur Physik C – Particles and Fields, Vol.59, pp.21.

71.  P.Abreu et al (DELPHI Collaboration), (1993), "Limits on the production of scalar leptoquarks from Z0 decays at LEP", Physics Letters B, Vol.316, pp.620-630.