ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ

Καλούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΔΕ που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη δίμηνη Πρακτική 'Ασκηση σε -δημόσιους ή ιδιωτικούς- εκπαιδευτικούς φορείς να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 14:00-15:00 στην Αίθουσα ΜαΝΧ.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Πρακτική 'Aσκηση» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες φοιτητές η δυνατότητα να δοκιμάσουν στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., να τις αναπτύξουν περαιτέρω, αλλά και να αποκτήσουν νέες, ασκούμενοι σε χώρους που αποτελούν πιθανά μελλοντικά εργασιακά τους περιβάλλοντα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2015

Αίτηση Συμμετοχής 2015

Σχολεία Πρακτικής 'Aσκησης 2015

Επιλεγέντες Φοιτητές

Κατανομή Επιλεγέντων Φοιτητών στα Σχολεία

---------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ

Σχολεία Πρακτικής 'Aσκησης

Επιλεγέντες Φοιτητές

Κατανομή Επιλεγέντων Φοιτητών στα Σχολεία

Ερωτήματα για πληροφορίες και διευκρινίσεις θα απευθύνονται μόνο προσωπικά κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 12:00-14:00 ή Πέμπτη 17:30-18:30 στον 4ο όροφο, γραφείο 2 (κα Γκικοπούλου) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gikopoulou@gmail.com (κάθε μήνυμα που αφορά στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ως θέμα «Πρακτική Άσκηση» για να ελέγχεται κατά προτεραιότητα).   Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για τηλεφωνική επικοινωνία, παρά μόνο ηλεκτρονική ή προσωπική. Μην απευθύνεστε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά απευθείας στα σχολεία. Πληροφορίες και χάρτες για την πρόσβαση των φοιτητών/τριών στα σχολεία υπάρχουν στους διαδικτυακούς τόπους των σχολείων.