ο Εξοπλισμός

Εργαστηριακός Eξοπλισμός

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες συνίσταται από απλά υλικά, σύνθετες εργαστηριακές διατάξεις και εργαστηριακές διατάξεις οι οποίες διασυνδέονται με την ηλεκτρονικό υπολογιστή, για μετρήσεις μέσω αισθητήρων και απτήρων. Αυτός αναπτύσσεται από τους ασκούμενους φοιτητές για τη σύνθεση των εργαστηριακών ασκήσεων σε εργονομικούς εργαστηριακούς πάγκους, με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρικές παροχές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χώρους αποθήκευσης. Οι εργαστηριακές θέσεις εργασίας είναι περιμετρικές του χώρου διαλέξεων του εργαστηρίου και είναι σε οπτική επαφή με τις οθόνες προβολής διασκοπίου διαφανειών, προβολέα εικονοσκοπίου και ηλεκτρονικού πίνακα, διασυνδεόμενου με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τεχνικός Εξοπλισμός

Ο τεχνικός εξοπλισμός για την εργαστηριακή εκπαίδευση στην Τεχνολογία περιλαμβάνει ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει σχεδιασθεί, πραγματοποιηθεί και λειτουργεί, αναβαθμιζόμενο τεχνολογικά και λειτουργικά συνεχώς. Λειτουργούν 25 μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρως εξοπλισμένες (με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, περιφερειακές συσκευές, κλπ) και τέσσερις επικουρικές θέσεις (κατόπιν ανάγκης-αιτήματος). Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για άμεση add-hock σύνδεση επιπλέον δέκα θέσεων εργασίας (φορητοί υπολογιστές) με πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση.  Για όλες τις θέσεις εργασίας έχει εξασφαλιστεί μόνιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω δύο κεντρικών εξυπηρετητών (Firewall-Server, Proxy-Server). Η συνολική ταχύτητα πρόσβασης προς το "backbone" του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 155Mbps και πραγματοποιείται με μόνιμη σύνδεση τεχνολογίας ATM. Για λόγους εσωτερικής οργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων οι θέσεις εργασίας έχουν διαμοιραστεί σε δύο αυτόνομα υποδίκτυα τα οποία έχουν τη δυνατότητα χρήσης πόρων και ανταλλαγής πληροφοριών, κάνοντας χρήση κανόνων πρόσβασης. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών υπάρχει διαθέσιμος ένας αριθμός δικτυακών συσκευών υψηλών απαιτήσεων όπως για παράδειγμα έγχρωμοι εκτυπωτές σελίδας Α3, σαρωτές για φιλμ και λοιπές δικτυακές συσκευές για add-hock συνδέσεις (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές χειρός, κλπ.). Για την εξυπηρέτηση αναγκών προβολής υπάρχει εγκατεστημένος αλλά και φορητός σύγχρονος εξοπλισμός στατικής προβολής βιντεοπροβολής και βιντεοσκόπησης