τα Ερευνητικά Αντικείμενα

 • Προσαρμογή των επιστημονικών προτύπων / μοντέλων σε εκπαιδευτικά πρότυπα / μοντέλα για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.

 • Ενημέρωση και βελτιστοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:


 •     - από τη μετακλασική στην κλασική επιστήμη / φυσική
      - από το μικρό-κοσμο στο μακρό-κοσμο
      - από τη φυσική σημασία στη μαθηματική διατύπωση.

 • Σχεδίαση και υλοποίηση εργαστηριακών διατάξεων και πειραματικών ασκήσεων για τις Φυσικές Επιστήμες (στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 • Διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με το περιβάλλον μέσω αισθητήρων ή/και απτήρων και δημιουργία και αξιολόγηση εργαστηριακών / πειραματικών ασκήσεων με χρήση αισθητήρων και απτήρων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • Δημιουργία εκπαιδευτικών προσομοιώσεων φυσικών διαδικασιών του μικροκόσμου με μεθόδους MONTE CARLO και ανάπτυξη εφαρμογών για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα.

 • Δημιουργία λογισμικού μέσων πολύμορφης επικοινωνίας / διδασκαλίας (multimedia) για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 • Δημιουργία εκπαιδευτικών βιντεοταινιών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον.

 • Προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση).

 • Υλοποίηση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.