1. Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε.

 

2. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση -

- Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Α΄ Επιπέδου

 

3. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Διαδικασία -

- ΠΑνεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών

στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη ΜετΕκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., σε όλες τις κατευθύνσεις του, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο  http://www.cc.uoa.gr/maraslio.

 

 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο Μ.Δ.Δ.Ε

κατά το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11

από τον Καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη

 

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ 2010-11

(σε συνδιδασκαλία με Κων. Σκορδούλη και Κρ. Χαλκιά)

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙ-ΚΟΣ

ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜ.-

ΗΜΕΡΑ/ ΩΡΑ

1.

Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους

(και Διδακτικές Εφαρμογές)

 

ΥΓ12

 

Α΄ / 2ο

Τμήμα Α

Πέμπτη

09:00-11:00

 

Τμήμα Β

Πέμπτη

11:00-13:00

Το μάθημα ΥΓ12 πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2010-11

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙ-ΚΟΣ

ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜ.-

ΗΜΕΡΑ/ ΩΡΑ

 

1.

 

Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες

(με Μετασχηματισμό των Σύγχρονων Επιστημονικών Θεωριών σε ΕκΠαιδευτικά Πρότυπα και Εφαρμογή του ΕκΠαιδευτικού Ερμηνευτικού / Ενοποιητικού Προτύπου του μικροΚόσμου)

 

ΓΕΓ04

 

Β΄ / 3ο

Τρίτη

09:00-11:00

 

 

2.

 

Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις Φυσικές Επιστήμες

και Πειραματική Πρακτική / Εργαστήριο

(με Εφαρμογή της ΕκΠαιδευτικής Μεθοδολογίας και των ΕκΠαιδευτικών Πειραματικών Τεχνολογιών στο Εργαστήριο)

ΓΓ09

 

Β΄ / 3ο

Τρίτη

11:00-13:00

 

 

Τα μαθήματα / εργαστήρια ΓΕΓ04, ΓΓ09πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ.Δ.Ε. (Ναβαρίνου 13α, 4ος όροφος).

 

Στα μαθήματα αυτά σχεδιάζονται / οργανώνονται / εκτελούνται δειγματικές διδασκαλίες και εργαστηριακές / πειραματικές ασκήσεις (από τους μετεκπαιδευόμενους, σε ομάδες) για επιλεγμένες θεματικές ενότητες από το μάθημα των φυσικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α. με αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες για το γνωσιακό αντικείμενο, Β. την αξιοποίηση του ερμηνευτικού / ενοποιητικού προτύπου του μικροκόσμου και Γ. την εφαρμογή όλων των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής / εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (α. το έναυσμα ενδιαφέροντος, β. τη διατύπωση υποθέσεων, γ. τον αποδεικτικό πειραματισμό, δ. τη διατύπωση συμπερασμάτων και τις εφαρμογές τους και ε. τη γενίκευση / συστημική συσχέτιση και τη μικροερμηνεία τους -τα ίδια μεθοδολογικά βήματα τα οποία εφαρμόζονται στο μάθημα των φυσικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση-).

 

 

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ 2010-11

 

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙ-ΚΟΣ

ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜ.-

ΗΜΕΡΑ/ ΩΡΑ

1.

Φυσικές Επιστήμες  και ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες

(Παρουσίαση και Άσκηση στο Εργαστήριο σε όλες τις ΕκΠαιδευτικές  Τεχνολογίες: Διαδικτυακής Πληροφόρησης / Επικοινωνίας, Προσομοίωσης / Οπτικοποίησης,, Πειραματισμού / Αυτοματισμού, Επεξεργασίας / Αναπαράστασης της Πληροφορίας και ΕκΠαιδευτικών Παρουσιάσεων)  

ΓΕΓ06

 

Β΄/ 4ο

Τρίτη

09:00-11:00

 

2.

Φυσικές Επιστήμες και Εφαρμογές των  ΕκΠαιδευτικών Τεχνολογιών

(Πρακτικές Εφαρμογές όλων  των ΕκΠαιδευτικών Τεχνολογιών

στο Εργαστήριο)

ΓΓ12

 

Β΄/ 4ο

Τρίτη

11:00-13:00

 

 

 Τα μαθήματα / εργαστήρια ΓΕΓ06 και ΓΓ12 πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ.Δ.Ε. (Ναβαρίνου 13α, 4ος όροφος).

 

Στα μαθήματα αυτά παρουσιάζονται / επιδεικνύονται στους μετεκπαιδευόμενους όλες οι σύγχρονες ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες (α. πληροφόρησης και επικοινωνίας, β προσομοίωσης και οπτικοποίησης του μικροκόσμου, γ. πειραματισμού και αυτοματισμού, δ. επεξεργασίας και αναπαράστασης της πληροφορίας, ε. οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας) οι οποίοι ασκούνται στο Εργαστήριο (σε ομάδες) στη χρήση των τεχνολογιών αυτών (αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, διαχείριση προσομοιώσεων / οπτικοποιήσεων, πειραματισμό με χρήση αισθητήρων και απτήρων, επεξεργασία κειμένων και αριθμητικών δεδομένων, δημιουργία γραφημάτων, δημιουργία και επεξεργασία -στατικών και κινούμενων- εικόνων, επεξεργασία ήχων, δημιουργία ιστοσελίδων / εκ-παιδευτικών παρουσιάσεων / φύλλων εργασίας / φύλλων αξιολόγησης, ... με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή), τέλος δε συνθέτουν / παρουσιάζουν μια εφαρμογή τους σε κάποια θεματική με χρήση ενός πακέτου οργάνωσης και παρουσίασης εκπαιδευτικού λογισμικού (power point, front page, …)

  

 

Θέματα Εξετάσεων του Μαθήματος "Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους" (του α' έτους)

τα οποία αφορούν στο Γνωσιακό Αντικείμενο

 

Επιστολή προς τους ΜετΕκπαιδευόμενους Εκπαιδευτικούς (του α’ έτους 2009-2010)
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Βαθμολογία των Εξετάσεων (ΙΟΥΝ 2010) του Μαθήματος "Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους"

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο http://www.de.sch.gr/epimorfosi/index.htm    

 

Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Α΄ Επιπέδου

Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

 

                   

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος έχει οριστεί ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ Α΄ Επιπέδου) με περίοδο λειτουργίας Φεβρουάριο - Μάρτιο 2008 (2 τμήματα επιμορφούμενων).  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Διαδικασία

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑνεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

     Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

 

                   

29 ΑΠΡ 2011

 

Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος «Υλοποίηση της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών» (ΕΣΠΑ / ΕΚΤ), το Εργαστήριο διεκδίκησε και επελέγη ως μέλος του Πανεπιστημιακού Κέντρου Επιμόρφωσης  (ΠΑΚΕ) Αττικής -ειδικά- για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70, ως ΠΑΚΕ / ΕΚΠΑ / ΠΤΔΕ. Σύμφωνα με το γενικότερο πρόγραμμα, η επιμόρφωση θα διαρκέσει από 09 Μαΐου έως τέλος Νοεμβρίου 2011 (εκτός της περιόδου από μέσα Ιουλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου), το δε ωρολόγιο πρόγραμμα για το ΠΑΚΕ / ΕΚΠΑ / ΠΤΔΕ έχει ως εξής:  Δευτέρα 16:00–21:00, Τρίτη 17:00-21:00, Τετάρτη 16:00-21:00 και Πέμπτη 17:00-21:00.  Η παρακολούθηση για τους επιμορφούμενους είναι υποχρεωτική (με ανοχή απουσιών έως και 10% επί του συνόλου των ωρών), η δε ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος MIS του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) θα είναι άμεση. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών  (Ναυαρίνου 13α, 4ος όροφος).

 

03 ΜΑΗ 2011

 

Με σημερινή ανακοίνωση του ΟΕΠΕΚ πληροφορηθήκαμε τους 20 εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 οι οποίοι θα επιμορφωθούν στο ΠΑΚΕ / ΕΚΠΑ / ΠΤΔΕ.

Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------