ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ. Ε.

 

 

Ανακοίνωση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί κάθε χρόνο  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωσιακά αντικείμενα που συνδέονται με την εκπαίδευση. Τα προγράμματα συνδυάζουν τη θεωρητική με την εμπειρική μελέτη πτυχών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, παρέχοντας στους πτυχιούχους του τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προοπτικών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Το δίπλωμα αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, αλλά και παρέχει στους αποφοίτους του παιδαγωγική επάρκεια.  

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος επίκειται να λειτουργήσουν και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, δεχόμενα αιτήσεις υποψηφίων σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.primedu.uoa.gr  

Εκτός των άλλων Κατευθύνσεων, θα λειτουργήσει και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Κατεύθυνσης «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» το οποίο αφορά, εκτός από αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων, και αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν ειδικά στις εισαγωγικές εξετάσεις (μαθήματα και συνέντευξη), στην οργάνωση και τη λειτουργία της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση" του Τομέα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο: 

http://www.primedu.uoa.gr

Εξεταστέα Ύλη στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

"Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"

του μαθήματος του καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη

 

ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -  

 - ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

(ΚΑΙ) ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Aπό την ενοποιητική θεώρηση της επιστήμης (και) στην ενοποιητική θεώρηση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες για τον φυσικό κόσμο : από τη μεγάλη αρχή / την ενέργεια-μάζα στην ενέργεια(και)μάζα και στα φορτία, στο δημοκρίτειο άτομο / την υπερχορδή (;) και στα στοιχειώδη σωματίδια, στις παγκόσμιες φυσικές αρχές, στις αλληλεπιδράσεις / σωματίδια πεδίου, στις κινήσεις, στα άτομα και στα μόρια, στις χημικές ενώσεις και στα βιολογικά μεγαλομόρια / κύτταρα, στα (στερεά, υγρά, αέρια) σώματα, στους αστέρες και τα πλανητικά συστήματα, στους γαλαξίες, στη σκοτεινή ενέργεια-μάζα (;), στο σύμπαν / τον φυσικό κόσμο, ...,  στη διάσπαση του πρωτονίου (;) / στο μεγάλο τέλος (;). Από τον (πιθανοκρατικό) μικρόκοσμο στον (αιτιοκρατικό;) μακρόκοσμο και μεγάκοσμο, στον έμβιο κόσμο, στον (κβαντικό) ανθρώπινο εγκέφαλο / νου.

Από τις σχετικιστικές και κβαντικές αρχές της μετακλασικής επιστήμης, στις κλασικές προσεγγίσεις της κλασικής φυσικής - χημείας - βιολογίας. Από τις επιστημονικές θεωρίες στα εκπαιδευτικά πρότυπα: το εκπαιδευτικό πρότυπο της υπαγωγής των πολλών μακροσκοπικών "μορφών" ενέργειας στις τρεις μικροσκοπικές βασικές μορφές της (δυναμική, κινητική, κυματική) και το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροκόσμου  για την ερμηνεία των φαινομένων του μακροκόσμου με την υπαγωγή τους στις λίγες φυσικές αρχές, δομές, αλληλεπιδράσεις / δυνάμεις και κινήσεις / διαδικασίες του μικροκόσμου.

Από την επιστημονική / ερευνητική μεθοδολογία στην επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση (by inquiry): το έναυσμα ενδιαφέροντος, τη διατύπωση υποθέσεων, τον πειραματισμό, τη διατύπωση συμπερασμάτων / θεωρίας και την εφαρμογή, τη γενίκευση / συσχέτιση και τις (μικρο-)ερμηνείες. Από τις επιστημονικές τεχνολογίες της ερευνητικής διαδικασίας στις εκ-παιδευτικές τεχνολογίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας : τις τεχνολογίες πληροφορίας / πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις τεχνολογίες προγραμματισμού, τις τεχνολογίες πειραματισμού (και) με διασύνδεση των πειραματικών / εργαστηριακών διατάξεων και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (μέσω απτήρων και αισθητήρων), τις τεχνολογίες  προσομοίωσης / οπτικοποίησης των στοχαστικών διαδικασιών του μικροκόσμου (με μεθόδους / τεχνικές Monte Carlo) και τις τεχνολογίες αναπαράστασης / παρουσίασης δεδομένων (με γραφήματα, κινούμενες εικόνες, ...) και ερευνητικών ή εκπαιδευτικών διαδικασιών.

 

  Βιβλιογραφία:

Συμπληρωματικά των γενικών βιβλίων σε πανεπιστημιακό επίπεδο (διεθνών ή/και ελληνικών) τα οποία θεωρούνται επαρκή για τους αποφοίτους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων, προτείνονται τα βιβλία:

  Γ. Θ. Καλκάνη, "Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-μετις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ", Ι. οι Θεωρίες, ΙΙ. τα Φαινόμενα, Αθήνα, 2007  (Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

  Γ. Θ. Καλκάνη, "ΕκΠαιδευτικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυσικών Επιστημών, ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και οι Εφαρμογές τους" Ι. το Εργαστήριο, Αθήνα, 2010 (Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

  Γ. Θ. Καλκάνη, "ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ και ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ", Αθήνα, 2007 (Βιβλιοπωλείο Σαββάλα)

       Επίσης, απαραίτητα, τις αναρτήσεις:

 http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι ΕκΠαιδευτικές Προτάσεις)

 http://micro-kosmos.uoa.gr (=> τα ΦΥΣΙΚΑ Ε' και Στ' Δημοτικού)

 http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η ΦΥΣΙΚΗ με Πειράματα Α' Γυμνασίου)

       και

 http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι Σπουδές => Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΜεταΠτυχιακών Φοιτητών) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5)                                                    Εξάμηνο

1.    Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση                                          α΄

2.    Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστική                                 α΄

3.    Επιστημολογία και Γνωσιοθεωρία                                       α΄

4.    Ενοποιημένη Θεώρηση των Φυσικών Επιστημών Ι, ΙΙ       β΄, γ΄

5.    Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΙΙ                                       γ΄

(Τα μαθήματα 1 και 4 διδάσκονται από τον καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη)

Το μάθημα "Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση" διδάσκεται κάθε Τετάρτη 18:00-21:00. Τα μαθήματα "Ενοποιημένη Θεώρηση των Φυσικών Επιστημών Ι, ΙΙ" διδάσκονται κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων κάθε Τετάρτη 18:00-21:00 και Πέμπτη 18:00-21:00, αντίστοιχα, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (6)

Επιλέγονται 6 μαθήματα από τα παρακάτω:

1.    Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ι

2.    Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Πολυμέσα

3.    Ενοποιημένη Θεώρηση των Φυσικών Επιστημών ΙΙΙ

4.    Ενοποιημένη Θεώρηση των Φυσικών Επιστημών ΙV

5.    Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής

6.    Επιστήμη, Τεχνολογία και Πολιτισμός

7.    Εκπαιδευτική Τεχνολογία Ι

8.    Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΙΙ

9.    Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

10.   Συγκριτική Θεώρηση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

      στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

11.   Ψηφιακές Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Προγραμματισμός -

       Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

12.   Περιβαλλοντική Επιστήμη και Οικολογία

13.   Διδακτική της Τεχνολογίας

14.   Πειραματική Φυσική

(Τα μαθήματα 3, 4, 8 και 11 διδάσκονται ή επιβλέπονται -όταν προσφέρονται-

από τον καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση       

Η Πληροφορία ορίζεται ως ποσοτικό (και μάλιστα κβαντικό) μέγεθος ή/και ως μορφή ενέργειας και περιγράφεται η ψηφιοποίηση / κωδικοποίησή της, ερμηνεύονται δε οι δομές (το υλικό) και η λειτουργία (το λογισμικό) των σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (και των περιφερειακών τους) σύμφωνα με τις φυσικές αρχές και τις διαδικασίες του μικροκόσμου. 

Οι Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αναφέρονται -συνήθως- ως "Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών", όμως -πρέπει να- περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις των σύγχρονων Ψηφιακών Τεχνολογιών οι οποίες έχουν σχέση με την παραγωγή, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση, αξιοποίηση (...) της Πληροφορίας: τις Τεχνολογίες Πληροφορίας / Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, τις Τεχνολογίες Προγραμματισμού, τις Τεχνολογίες Πειραματισμού / Αυτοματισμού, τις Τεχνολογίες Προσομοίωσης / Οπτικοποίησης και τις Τεχνολογίες Αναπαράστασης / Παρουσίασης.

Όλες οι παραπάνω Τεχνολογίες αξιοποιούνται (αν δεν είναι πλέον αναντικατάστατες) στην Επιστημονική Έρευνα ως Ερευνητικές Τεχνολογίες, αλλά οι ίδιες αυτές Ερευνητικές Τεχνολογίες, όχι μόνο διδάσκονται ως γνωσιακά αντικείμενα, αλλά και αξιοποιούνται (με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς) και στην Εκπαίδευση, ως Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και μάλιστα με ακριβώς αντίστοιχες χρήσεις. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας, εκτός της αναζήτησης, ψηφιοποίησης, κωδικοποίησης, αποθήκευσης, ανάσυρσης, επιλογής, διακίνησης (...) της πληροφορίας, αξιοποιούνται ως Τεχνολογίες Πληροφόρησης για την αναζήτηση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πληροφοριών (διαδικτυακών κόμβων, ... με πληροφορίες κάθε μορφής: κείμενα, γραφήματα, στατικές και κινούμενες εικόνες, ήχους, ...), ως Τεχνολογίες Επικοινωνιών δε αξιοποιούνται στις συνήθεις διαδικτυακές εφαρμογές τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ...) αλλά και στη δημιουργία και βέλτιστη χρήση δικτύων μεταξύ ερευνητικών κέντρων ή εκπαιδευτικών φορέων (ιδρυμάτων, σχολείων ή/και εργαστηριακών διατάξεων και εξωτερικών μετρητικών -μετεωρολογικών, περιβαλλοντικών,...- συσκευών). Οι Τεχνολογίες Προγραμματισμού αξιοποιούνται για την εκτέλεση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή λογικών εντολών (εφαρμογή αλγορίθμων, ...) και αριθμητικών πράξεων (μαθηματικές επιλύσεις,  λογισμό, ...), αλλά και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προτύπων. Οι Τεχνολογίες Πειραματισμού / Αυτοματισμού, με τη χρήση αισθητήρων και απτήρων, οι οποίοι διασυνδέουν τις πειραματικές διατάξεις ή τεχνικές συσκευές με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, λειτουργούν και ελέγχουν -αμφίδρομα- τις σύγχρονες ερευνητικές πειραματικές διατάξεις, αλλά και τις σύγχρονες εργαστηριακές διατάξεις της σημερινής -ήδη- αλλά και της μελλοντικής -κυρίως- εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι Τεχνολογίες Προσομοίωσης / Οπτικοποίησης αποτελούν για τη σύγχρονη Επιστήμη, αλλά και για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη μόνη -σχεδόν- δυνατότητα για αναπαραστάσεις στοχαστικών συστημάτων και διαδικασιών, όπως αυτές του μικροκόσμου (με τη χρήση τυχαίων αριθμών και εφαρμογή των τεχνικών / μεθόδων Monte Carlo), για τη σχεδίαση ερευνητικών πειραματικών διατάξεων, την ερμηνεία των φαινομένων του μακροκόσμου αλλά και την πρόβλεψη της εξέλιξής τους. Τέλος, οι Τεχνολογίες Αναπαράστασης / Παρουσίασης αξιοποιούνται για την απεικόνιση δεδομένων (με γραφήματα, κινούμενες εικόνες, ...), την περιγραφή ερευνητικών διαδικασιών, αλλά και -κυρίως- την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι παραπάνω ΕκΠαιδευτικές Τεχνολογίες προτείνονται -και υποστηρίζονται- και ως γνωσιακά αντικείμενα (με αναφορές στις επιστημονικές αρχές λειτουργίας τους και εφαρμογή της εκ-παιδευτικής μεθοδολογίας), αλλά και εφαρμόζονται δειγματικά και ενδεικτικά (σε όλα τα βήματα της εκ-παιδευτικής μεθοδολογίας).

 

4. Ενοποιημένη Θεώρηση των Φυσικών Επιστημών Ι, ΙΙ             

Aπό την ενοποιητική θεώρηση της επιστήμης (και) στην ενοποιητική θεώρηση της εκ-παίδευσης στις-με τις φυσικές επιστήμες για τον φυσικό κόσμο: από τη μεγάλη αρχή / την ενέργεια-μάζα στην ενέργεια(και)μάζα και στα φορτία, στο δημοκρίτειο άτομο / την υπερχορδή (;) και στα στοιχειώδη σωματίδια, στις παγκόσμιες φυσικές αρχές, στις αλληλεπιδράσεις / σωματίδια πεδίου, στις κινήσεις, στα άτομα και στα μόρια, στις χημικές ενώσεις και στα βιολογικά μεγαλομόρια / κύτταρα, στα (στερεά, υγρά, αέρια) σώματα, στους αστέρες και τα πλανητικά συστήματα, στους γαλαξίες, στη σκοτεινή ενέργεια-μάζα (;), στο σύμπαν / τον φυσικό κόσμο, ..., στη διάσπαση του πρωτονίου (;) / στο μεγάλο τέλος (;). Από τον (πιθανοκρατικό) μικρόκοσμο στον (αιτιοκρατικό;) μακρόκοσμο και μεγάκοσμο, στον έμβιο κόσμο / τον βιόκοσμο, στον (κβαντικό) ανθρώπινο εγκέφαλο / νου.

Από τις σχετικιστικές και κβαντικές αρχές της μετακλασικής επιστήμης, στις κλασικές προσεγγίσεις της κλασικής φυσικής - χημείας - βιολογίας. Από τις επιστημονικές θεωρίες στα εκπαιδευτικά πρότυπα: το εκπαιδευτικό πρότυπο της υπαγωγής των πολλών μακροσκοπικών "μορφών" ενέργειας στις τρεις μικροσκοπικές βασικές μορφές της (δυναμική, κινητική, κυματική) και το εκπαιδευτικό πρότυπο του μικροκόσμου  για την ερμηνεία των φαινομένων του μακροκόσμου με την υπαγωγή τους στις λίγες φυσικές αρχές, δομές, αλληλεπιδράσεις / δυνάμεις και κινήσεις / διαδικασίες του μικροκόσμου.

Από την επιστημονική / ερευνητική μεθοδολογία στην επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία: το έναυσμα ενδιαφέροντος, τη διατύπωση υποθέσεων, τον πειραματισμό, τη διατύπωση συμπερασμάτων / θεωρίας και την εφαρμογή, τη γενίκευση / συσχέτιση και τις (μικρο-)ερμηνείες. Από τις επιστημονικές τεχνολογίες της ερευνητικής διαδικασίας στις εκ-παιδευτικές τεχνολογίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας: τις τεχνολογίες πληροφορίας / πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις τεχνολογίες προγραμματισμού, τις τεχνολογίες πειραματισμού / αυτοματισμού (και) με διασύνδεση των πειραματικών / εργαστηριακών διατάξεων και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (μέσω απτήρων και αισθητήρων), τις τεχνολογίες  προσομοίωσης / οπτικοποίησης των στοχαστικών διαδικασιών του μικροκόσμου (με μεθόδους / τεχνικές Monte Carlo) και τις τεχνολογίες αναπαράστασης / παρουσίασης δεδομένων (με γραφήματα, κινούμενες εικόνες, ...) και ερευνητικών ή εκπαιδευτικών διαδικασιών.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων, οι φοιτητές της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης υποχρεούνται να ασκούν -και να ασκούνται στην- εργαστηριακή επίβλεψη των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος (βλ. Προπτυχιακές Σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε).   

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ. Ε. και Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ:  "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών στο ΔιαΔίκτυο"

Το αντικείμενο του -θεωρητικού και εργαστηριακού- μεταπτυχιακού μαθήματος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών στο ΔιαΔίκτυο" αφορά τόσο στη γνώση όσο και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση εφαρμογών των σύγχρονων εκ-παιδευτικών / επικοινωνιακών τεχνολογιών (και) στο διαδίκτυο. Η διαθεματική εκ-παίδευση / επικοινωνία, η οποία -πρέπει να- έχει τόσο εκπαιδευτικό / γνωσιακό / ενημερωτικό όσο και παιδευτικό / παιδαγωγικό / ηθομορφωτικό χαρακτήρα και ρόλο επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της επιστημονικής μεθοδολογίας (και ως εκ-παιδευτικής μεθοδολογίας), βελτιστοποιείται δε με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ψηφιακών επιστημονικών τεχνολογιών της πληροφορίας (και ως εκ-παιδευτικών / επικοινωνιακών τεχνολογιών). Αυτές αφορούν στη συλλογή / παραγωγή, ψηφιοποίηση, διαμόρφωση, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση, οργάνωση και παρουσίαση (...) της πληροφορίας, σε όλες τις μορφές της (αλφαριθμητική, γραφηματική, εικονική, ηχητική ...), μέσω -κυρίως- του διαδικτύου, σύμφωνα με την επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία.   

Η -ιστορικά καταξιωμένη- επιστημονική / εκ-παιδευτική μεθοδολογία εφαρμόζεται (και) ως επικοινωνιακή μεθοδολογία (ανεξαρτήτως αντικειμένου ή θεματικής), σχηματοποιημένη με τα εξής πέντε βήματα: έναυσμα ενδιαφέροντος, προβληματισμός / διατύπωση υποθέσεων, πειραματισμός / αποδεικτικές διαδικασίες, διατύπωση θεωρίας / συμπερασμάτων, γενίκευση / εφαρμογή / ερμηνεία / εμπέδωση. 

Οι -σύγχρονες ψηφιακές- επιστημονικές / εκ-παιδευτικές τεχνολογίες αξιοποιούνται (και) ως επικοινωνιακές τεχνολογίες (κυρίως μέσω του διαδικτύου), ταξινομημένες σε πέντε κατηγορίες: τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, τεχνολογίες προσομοίωσης και οπτικοποίησης, τεχνολογίες πειραματισμού και αυτοματισμού, τεχνολογίες επεξεργασίας / διαμόρφωσης και αναπαράστασης της πληροφορίας, τεχνολογίες  οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας.    

Η συνολική προσέγγιση -θεωρητική και εργαστηριακή- αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους αφενός να γνωρίσουν την επιστημονική / εκ-παιδευτική / επικοινωνιακή μεθοδολογία και όλες τις σύγχρονες ψηφιακές  τεχνολογίες της πληροφορίας (και τα αντίστοιχα πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία), αφετέρου να ασκηθούν στη σχεδίαση και ανάπτυξη δικών τους εφαρμογών (μεθοδολογικά αποτελεσματικών και τεχνολογικά άρτιων) και των δικών τους δικτυακών τόπων, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνουν τη μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση και διάχυση της πληροφορίας / γνώσης.