ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ. Ε.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Προπτυχιακές Σπουδές σε όλους τους Τομείς του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. έχουν αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Τόπο  http://www.cc.uoa.gr/ptde και στον έντυπο «Οδηγό Σπουδών» του Τμήματος.

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4, δ.μ. 16)                       Εξάμηνο

1.  "Φυσική Ι"                                                                      γ΄

2.  "Φυσική ΙΙ"                                                                     δ΄

3.  "Περιβαλλοντικές Επιστήµες"                                  στ΄

4.  "Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών"                        ζ΄

Τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ συνεπικουρούνται από Φροντιστήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό να εμπεδώνουν οι φοιτητές τη θεωρία, καθώς επίσης και να αποκτούν την ικανότητα να λύνουν προβλήματα. Επίσης στα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ ανήκουν τα Εργαστήρια Φυσικής (ένα δίωρο ανά εβδομάδα στη διάρκεια δύο εξαμήνων). Αυτά έχουν σκοπό να εξοικειώσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες με το πείραμα και να τους κάνουν ικανούς να χρησιμοποιούν τα όργανα και τις συσκευές της Φυσικής, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβλέπουν / εκτελούν πειράματα στο μάθημα των Φυσικών – Ερευνώ και Ανακαλύπτω στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα αντίστοιχα Βιβλία του ΟΕΔΒ (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr  =>  "τα ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού").

Τα μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ διδάσκονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-11:00 (στο αμφιθέατρο του κτιρίου Ναβαρίνου 13α), ακολουθούν τα φροντιστήρια των μαθημάτων 11:00-12:00. Στο πλαίσιο των μαθημάτων κάθε φοιτητής / φοιτήτρια υποχρεούται να ασκηθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (στον Δ΄ όροφο του κτιρίου Ναβαρίνου 13α) επί ένα δίωρο την εβδομάδα σε δύο εξάμηνα (ε΄ και στ΄).

(Τα μαθήματα 1 και 2 διδάσκονται από τον καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη)

 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1, δ.μ. 4)

1.  "Ιστορική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και Θεωρίες της Φυσικής"

2.  "Ο Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία"

3.  "Ο Κόσµος µας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονοµίας και Επιστηµών Γης"

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (14)

1.      "Ειδικά Θέματα Βιολογίας"

2.      "Αγωγή Υγείας Ι"

3.     "Η Φυσική μέσα από το Πείραμα Ι, ΙΙ"

4.     "Σύγχρονη  Φυσική και Εκπαιδευτικό Πείραμα Ι, ΙΙ" (Γ135, Γ136)

5.      "Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Οπτικοακουστικά Μέσα: Αρχές Λειτουργίας και

       Εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Ι"

6.      "Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Οπτικοακουστικά Μέσα: Αρχές Λειτουργίας και

       Εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ΙΙ"

7.      "Ειδικά Θέματα Χημείας"

8.     "Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες" (Γ139)

9.      "Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες"

10.  "Βιολογία"

11.  "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

12.     "Αγωγή Υγείας ΙΙ"

13. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε Περιβάλλον ΤΠΕ"

14. "Συγκριτική Θεώρηση της Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών - Εκπαιδευτική Τεχνολογία" (Γ107)

 

(Τα μαθήματα 3,4, 8 και 14 διδάσκονται  -με τους παραπάνω κωδικούς- ή επιβλέπονται -όταν προσφέρονται- από τον καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη)

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr  => οι Ανακοινώσεις)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1. "Φυσική Ι"

Οι Φυσικές Επιστήμες, η Φυσική, η Επιστημονική Μεθοδολογία, η Επιστημονική Έρευνα, οι Επιστημονικές Θεωρίες - Η Εκπαίδευση - Ο Φυσικός Κόσμος, η Ενέργεια Μάζα / η Δημιουργία, οι Κλίμακες του Άβιου Κόσμου, ο Έμβιος Κόσμος, το Τέλος (;) – Τα Φυσικά Μεγέθη, οι Μετρήσεις - Οι Φυσικές Θεωρίες, η Ειδική Θεωρία Σχετικότητας, η Κβαντική Θεωρία, τα Πρότυπα των Κινήσεων και των Πεδίων Δυνάμεων, τα Πυρηνικά Πεδία / το Καθιερωμένο Πρότυπο, το ΗλεκτροΜαγνητικό Πεδίο / η ΗλεκτροΜαγνητική Θεωρία, το Βαρυτικό Πεδίο / οι Θεωρίες Βαρύτητας, τα Πρότυπα των Κυμάτων, τα Θερμοδυναμικά Πρότυπα, οι Θεωρίες / Υποθέσεις Ενοποίησης.

Εργαστηριακές Ασκήσεις - Εφαρμογές των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών.

  1. "Φυσική ΙΙ"

Τα Φυσικά Φαινόμενα, οι Ενεργειακές Μετατροπές -Τα Πυρηνικά Φαινόμενα - Τα ΗλεκτροΜαγνητικά Επαγωγικά Φαινόμενα, τα ΗλεκτροΜαγνητικά Κυματικά Φαινόμενα / τα Οπτικά Φαινόμενα - Τα Θερμικά / Θερμοδυναμικά Φαινόμενα - Τα Φυσικο-Χημικά Φαινόμενα - Τα Μηχανικά Ιδιοφαινόμενα / οι Ιδιότητες των Σωμάτων, τα Μηχανικά Κυματικά Φαινόμενα / τα Ηχητικά Φαινόμενα - Τα Δυναμικά και Κινητικά Φαινόμενα των Σωμάτων - Τα Βαρυτικά / τα Γεωβαρυτικά Φαινόμενα, τα Γεωφυσικά και Ατμοσφαιρικά Φαινόμενα, τα Βιο-Φυσικά Φαινόμενα, τα Κοσμικά Φαινόμενα.

Εργαστηριακές Ασκήσεις - Εφαρμογές των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗ Ι και ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ συνεπικουρούνται από Φροντιστήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό να εμπεδώνουν οι φοιτητές τη θεωρία, καθώς επίσης και να αποκτούν την ικανότητα να λύνουν προβλήματα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗ Ι και ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ανήκουν τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ένα δίωρο ανά εβδομάδα στη διάρκεια δύο εξαμήνων). Αυτά έχουν σκοπό να εξοικειώσουν τους φοιτητές / φοιτήτριες με το πείραμα και να τους κάνουν ικανούς να χρησιμοποιούν τα όργανα και τις συσκευές της Φυσικής, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβλέπουν / εκτελούν πειράματα στο μάθημα των Φυσικών - Ερευνώ και Ανακαλύπτω στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα αντίστοιχα Βιβλία (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr =>  "τα ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού").

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται από κάθε τριμελή ομάδα φοιτητών με την ακόλουθη σειρά:

   1η Ομάδα:   2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β. 

   2η Ομάδα:   2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α.

   3η Ομάδα:   2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β.

   4η Ομάδα:   3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ.

   5η Ομάδα:   3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α.

   6η Ομάδα:   3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β.

   7η Ομάδα:   4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ.

   8η Ομάδα:   4.β., 4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α.

   9η Ομάδα:   4.γ., 5.α., 6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β.

  10η Ομάδα:  5.α., 6.α., 6.β. , 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ.

  11η Ομάδα:  6.α., 6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α.

  12η Ομάδα:  6.β., 2.α., 2.β., 2.γ., 3.α., 3.β., 3.γ., 4.α., 4.β., 4.γ., 5.α., 6.α.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις 1.α. και 7.α. είναι εναλλακτικές / συμπληρωματικές και εκτελούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον υπάρχει χρόνος.

 

Ασκηση 1.α.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

     Πείραμα 1.α.1. Μετρήσεις Πυρηνικών Ακτινοβολιών –Ραδιενέργεια στο   σπίτι

     Προσομοιώσεις 1.α.2. Κοσμική Ακτινοβολία

 1.α.3. Πυρηνική σχάση - Πυρηνικοί αντιδραστήρες

        1.α.4. Ραδιενέργεια και Ραδιοχρονολόγηση

        1.α.5. Παραγωγή φωτός από τα άτομα -Φάσματα

 

Απαραίτητες γνώσεις: Ραδιενέργεια, ΚυματοΣωματιδιακός Δυϊσμός, Κοσμική Ακτινοβολία

 

Ασκηση 2.α.

ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

  Πείραμα 2.α.1. Φυσικά και Χημικά Φαινόμενα – Χημικές Αντιδράσεις

2.α.2. Διαχωρισμός Μιγμάτων και Διαλυμάτων

2.α.3. Χημική Δράση Ατομικού Οξυγόνου

2.α.4. Παρασκευή – Ανίχνευση Διοξειδίου Άνθρακα

2.α.5. Παρασκευή Δείκτη Χημικής Οξύτητας pH

2.α.6. Ανίχνευση Οξέων και Βάσεων

2.α.7. Χημική Δράση Οξέων και Βάσεων στην Καθημερινή Ζωή

2.α.8. Εξουδετέρωση Οξέων και Βάσεων – Άλατα

2.α.9. Ηλεκτρόλυση Νερού

2.α.10. Απλό Ηλεκτρικό Στοιχείο

 

Απαραίτητες γνώσεις: φυσικά και χημικά φαινόμενα, χημικές αντιδράσεις, διαχωρισμός μιγμάτων και διαλυμάτων, χημική δράση ατομικού οξυγόνου / υπεροξειδίου υδρογόνου (οξυζενέ) διοξείδιο του άνθρακα, δείκτες οξύτητας pH, οξέα, βάσεις, εξουδετέρωση, άλατα, ηλεκτρόλυση, ηλεκτρικά στοιχεία, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

 

Ασκηση 2.β.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

     Πείραμα  2.β.1. Ηλέκτριση με Τριβή – Ηλέκτριση με Επαγωγή

                 2.β.2. Πειράματα με Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst

2.β.3. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Στερεών – Αγωγοί και Μονωτές

2.β.4. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Υγρών

2.β.5. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Αερίων

2.β.6. Απλά Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Πηγές, Αγωγοί, Καταναλωτές, Διακόπτες 

2.β.7. Συνδεσμολογία Ηλεκτρικών Πηγών

2.β.8. Συνδεσμολογία Αντιστάσεων / Αντιστατών

2.β.9. Ηλεκτρικό Ρεύμα – Νόμος Ohm 

2.β.10. Θερμικά και Φωτεινά Αποτελέσματα του Ηλεκτρικού Ρεύματος

2.β.11. Βραχυκύκλωμα – Ηλεκτρικές Ασφάλειες

 

Απαραίτητες γνώσεις: ηλεκτρικό φορτίο και ιδιότητές του, τρόποι ηλέκτρισης, ηλεκτροσκόπιο, συσκευή Wimshurst, αγωγοί και μονωτές, ηλεκτρική αγωγιμότητα στερεών, υγρών, αερίων, αντιστάτες, αγωγιμότητα στα αέρια και στο κενό, ηλεκτρικό κύκλωμα (πηγές, αγωγοί, καταναλωτές, διακόπτ), νόμος του Ohm, πολικότητα (πραγματική, συμβατική), βραχυκύκλωμα, θερμικά και φωτεινά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος, τηκόμενες και διμεταλλικές ασφάλειες, συνδεσμολογία πηγών και αντιστάσεων, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 2.γ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Πείραμα 2.γ.1. Μαγνητικά και μη Μαγνητικά Υλικά

2.γ.2. Μαγνήτιση και Απομαγνήτιση Μετάλλων

2.γ.3. Μόνιμοι Μαγνήτες - Αλληλεπιδράσεις Μαγνητικών Πόλων                                    

2.γ.4. Μαγνητικά Πεδία – Δυναμικές Γραμμές

2.γ.5. Μαγνητικό Πεδίο της Γης – Μαγνητική Πυξίδα

 

Απαραίτητες γνώσεις: μαγνητικά και μη μαγνητικά υλικά, μαγνήτιση και απομαγνήτιση μετάλλων, μόνιμοι μαγνήτες, αλληλεπιδράσεις μαγνητικών πόλων, μαγνητικά πεδία, δυναμικές γραμμές, μαγνητικό πεδίο της γης, μαγνητική πυξίδα, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

  

Ασκηση 3.α.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Πείραμα 3.α.1. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή – Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό

3.α.2. Ηλεκτρική Μαγνήτιση Μετάλλων – Ηλεκτρομαγνήτης  

3.α.3. Ηλεκτρομαγνητικό Κουδούνι  

3.α.4. Ηλεκτρομαγνητικοί Κινητήρες  

3.α.5. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή – Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

3.α.6. Ηλεκτρικό Ρεύμα από Κίνηση Μαγνητών – Ηλεκτρογεννήτρια

3.α.7. Εναλλασσόμενα Ρεύματα

3.α.8. Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace

 

Απαραίτητες γνώσεις: ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό, ηλεκτρική μαγνήτιση μετάλλων, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτρομαγνητικό (/ηλεκτρικό) κουδούνι, ηλεκτρομαγνητικοί κινητήρες, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό, μετασχηματιστές τάσης, ηλεκτρογεννήτρια, εναλλασσόμενα ρεύματα, ηλεκτρο-μαγνητική δύναμη Laplace, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

 

Ασκηση 3.β.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ – ΟΠΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

     Πείραμα 3.β.1. Ευθύγραμμη Διάδοση του Φωτός

3.β.2. Ανάκλαση και Διάχυση του Φωτός σε Επίπεδες Επιφάνειες

3.β.3. Ανάκλαση του Φωτός σε Κοίλες και Κυρτές Επιφάνειες

3.β.4. Διάθλαση του Φωτός

3.β.5. Συγκλίνοντες και Αποκλίνοντες Φακοί

3.β.6. Είδωλα Κατόπτρων

3.β.7. Είδωλα Φακών

3.β.8. Μεταμόρφωση Φωτεινής  σε Ηλεκτρική Ενέργεια – Φωτοβολταϊκά Κύτταρα

 

Απαραίτητες γνώσεις: ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, ανάκλαση και διάχυση του φωτός, οπτικές ίνες / κυματοδηγοί, διάθλαση του φωτός, κοίλα και κυρτά κάτοπτρα, συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί, είδωλα κατόπτρων, είδωλα φακών, συστήματα φακών, φωτοβολταϊκά κύτταρα, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 3.γ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

     Πείραμα 3.γ.1. Ανάλυση του Λευκού Φωτός

3.γ.2. Μονοχρωματικό Φως – Απορρόφηση Χρωμάτων

3.γ.3. Απορρόφηση Φωτός και Θερμότητας – Φαινόμενο Θερμοκηπίου

3.γ.4. Σύνθεση Χρωμάτων

3.γ.5. Σύνθεση Λευκού Φωτός – Δίσκος Νεύτωνα

3.γ.6. Σύνθεση Εικόνων από το Μάτι – Μετείκασμα

3.γ.7. Διαχωρισμός Χρωμάτων με Χρωματογραφία

 

Απαραίτητες γνώσεις: μη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα / φως, ανάλυση του λευκού φωτός, μονοχρωματικό φως, απορρόφηση χρωμάτων από υλικά, απορρόφηση φωτός και θερμότητας από υλικά, φαινόμενο θερμοκηπίου, σύνθεση χρωμάτων, σύνθεση λευκού φωτός, δίσκος Νεύτωνα, μετείκασμα, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 4.α.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Πείραμα 4.α.1. Εκτίμηση Θερμοκρασίας με την Αφή – Μέτρηση Θερμοκρασίας με Θερμόμετρα

4.α.2. Θέρμανση / Ψύξη των Σωμάτων – Θερμική Ισορροπία

4.α.3. Δυο Σημαντικές Θερμοκρασίες – Βαθμονόμηση Θερμομέτρου

4.α.4. Διάδοση Θερμότητας με Αγωγή

4.α.5. Θερμική Αγωγιμότητα των Μετάλλων

4.α.6. Θερμική Αγωγιμότητα του Νερού

4.α.7. Θερμική Αγωγιμότητα του Αέρα

4.α.8. Θερμικά Ρεύματα στα Υγρά

4.α.9. Μεταφορά Θερμότητας με Ρεύματα στα Υγρά

4.α.10.Θερμικά Ρεύματα στα Αέρια – Μεταφορά  Θερμότητας με Ρεύματα στα Αέρια

4.α.11. Αποτελέσματα Θερμικών Ρευμάτων στα Αέρια

4.α.12. Διάδοση – Απορρόφηση – Ανάκλαση  Θερμότητας με Ακτινοβολία

 

Απαραίτητες γνώσεις: θερμική ενέργεια, θερμοκρασία, θερμότητα, θερμόμετρα, τρόποι μετάδοσης / μεταφοράς / διάδοσης της θερμότητας, θερμική αγωγιμότητα στερεών, υγρών και αερίων, θερμική ισορροπία, απορρόφηση και ανάκλαση θερμότητας με ακτινοβολία, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

 

Ασκηση 4.β.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Πείραμα 4.β.1. Θερμομόνωση Υλικών

4.β.2. Θερμική Γραμμική Διαστολή και Συστολή των Στερεών

4.β.3. Θερμική Επιφανειακή Διαστολή και Συστολή των Στερεών

4.β.4. Θερμική Κυβική Διαστολή και Συστολή των Στερεών

4.β.5. Συντελεστής Θερμικής Διαστολής Υλικών – Μια Εφαρμογή Διμεταλλικού Ελάσματος 

4.β.6. Θερμική Διαστολή και Συστολή των Υγρών

4.β.7. Ανώμαλη Θερμική Διαστολή και Συστολή του Νερού

4.β.8. Θερμική Διαστολή των Υγρών και Υδροστατική Άνωση

4.β.9. Θερμική Διαστολή και Συστολή των Αερίων

 

Απαραίτητες γνώσεις: θερμομόνωση υλικών, θερμική γραμμική / επιφανειακή / κυβική διαστολή και συστολή των στερεών, συντελεστής θερμικής διαστολής υλικών, διμεταλλικό έλασμα, θερμική διαστολή και συστολή των υγρών, ανώμαλη θερμική διαστολή και συστολή του νερού, θερμική διαστολή των υγρών και υδροστατική άνωση, θερμική διαστολή και συστολή των αερίων, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 4.γ.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Πείραμα 4.γ.1. Τήξη Στερεών σε Υγρά

4.γ.2. Πήξη Υγρών σε Στερεά

4.γ.3. Εξάχνωση Στερεών σε Αέρια

4.γ.4. Εξαέρωση Υγρών με Εξάτμιση

4.γ.5. Ψύξη κατά την Εξάτμιση

4.γ.6. Εξαέρωση Υγρών με Βρασμό

4.γ.7. «Ψυχρός» Βρασμός

4.γ.8. Υγροποίηση Υδρατμών της Ατμόσφαιρας

4.γ.9. Υγροποίηση Υδρατμών από Βρασμό

 

Απαραίτητες γνώσεις: μεταμορφώσεις στερεών, υγρών, αερίων: τήξη, εξάχνωση, πήξη, συμπύ-κνωση, υγροποίηση, εξάτμιση, βρασμός, επίδραση της πίεσης στο βρασμό, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του  

 

Ασκηση 5.α.

ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

     Πείραμα 5.α.1. Μάζα και Βάρος των Σωμάτων

5.α.2. Αιωρήσεις Εκκρεμούς – Μέτρηση της Έντασης του Βαρυτικού Πεδίου / Επιτάχυνσης της Βαρύτητας

5.α.3. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

5.α.4. Ανακύκληση στο Βαρυτικό Πεδίο

5.α.5. Υδροστατική Πίεση

5.α.6. Υδροστατική Άνωση – Δύτης του Καρτέσιου

5.α.7. Ατμοσφαιρική Πίεση

5.α.8. Δυνάμεις από την Ατμοσφαιρική Πίεση

5.α.9. Λειτουργία Σίφωνα

 

Απαραίτητες γνώσεις: μάζα και βάρος των σωμάτων, εκκρεμές, ένταση του βαρυτικού πεδίου / επιτάχυνση της βαρύτητας, διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, υδροστατική πίεση, υδροστατική άνωση, αρχή Αρχιμήδη, ατμοσφαιρική πίεση, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 6.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Πείραμα 6.α.1. Μέτρηση του Όγκου Υγρών και Στερεών Σωμάτων

6.α.2. Μέτρηση της Πυκνότητας Στερεών Σωμάτων

6.α.3. Μέτρηση της Πυκνότητας Υγρών Σωμάτων

6.α.4. Μοριακές Δυνάμεις

6.α.5. Δυνάμεις και Ροπές Δυνάμεων – Ζεύγος Δυνάμεων στον Ατμοστρόβιλο του Ήρωνα

6.α.6. Δράση και Αντίδραση Δυνάμεων

6.α.7. Αδράνεια – Δυνάμεις από Αδράνεια

6.α.8. Δυνάμεις Τριβής μεταξύ Στερεών Σωμάτων

6.α.9. Δυνάμεις Κινούμενων Ρευστών σε Στερεά Σώματα – Δυνάμεις από Στατική Πίεση – Αρχή Pascal

6.α.10. Δυνάμεις Αντίστασης Κινούμενων Ρευστών σε Στερεά Σώματα

6.α.11. Δυνάμεις από τη Σχετική Κίνηση Ρευστών και Στερεών Σωμάτων -  Φαινόμενο / Δύναμη Bernoulli

6.α.12. Δυνάμεις από τη Σχετική Κίνηση Ρευστών και Στερεών Σωμάτων – Δυναμική Άνωση

 

Απαραίτητες γνώσεις: όγκος, τύπος του όγκου κύβου, σφαίρας, κυλίνδρου, μάζα, πυκνότητα, δύναμη, δράση και αντίδραση δυνάμεων, ζεύγος δυνάμεων, πίεση, ταχύτητα, αδράνεια, ροπή δύναμης, ισορροπία στερεού σώματος, μοριακές δυνάμεις, επιφανειακή τάση, ατμοστρόβιλος του Ήρωνα, δυνάμεις τριβής μεταξύ στερεών σωμάτων, δυνάμεις κινούμενων ρευστών σε στερεά σώματα, δυνάμεις από στατική πίεση, αρχή Pascal, δυνάμεις αντίστασης κινούμενων ρευστών σε στερεά σώματα, δυνάμεις από τη σχετική κίνηση ρευστών και στερεών σωμάτων, φαινόμενο / δύναμη Bernoulli, υδροδυναμικό / αεροδυναμικό σχήμα, δυναμική άνωση, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 6.β.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Πείραμα 6.β.1. Παραγωγή Μηχανικών / Ηχητικών Κυμάτων  

6.β.2. Διαμήκη Μηχανικά Κύματα – Ενέργεια Κύματος

6.β.3. Εγκάρσια Μηχανικά Κύματα – Ενέργεια Κύματος

6.β.4. Σύνθεση / Συμβολή Κυμάτων – Στάσιμα Κύματα

6.β.5. Διάδοση του Ήχου στα Στερεά

6.β.6. Διάδοση του Ήχου στα Υγρά

6.β.7. Διάδοση του Ήχου στα Αέρια

6.β.8. Διάδοση του Ήχου στο Κενό (;)

6.β.9. Ενίσχυση - Εξασθένιση / Απορρόφηση του Ήχου

6.β.10. Συντονισμός - Συχνότητες Συντονισμού των Μηχανικών / Ηχητικών Κυμάτων

 

Απαραίτητες γνώσεις: μηχανικά / ηχητικά κύματα, διαμήκη, εγκάρσια, ενέργεια κύματος, σύνθεση κυμάτων, στάσιμα κύματα, διάδοση του ήχου στα στερεά, υγρά και αέρια, ενίσχυση, εξασθένιση και απορρόφηση του ήχου, συντονισμός, σεισμικά κύματα, το πρότυπο του μικροκόσμου για ερμηνείες και προβλέψεις των μακροσκοπικών φαινομένων με τις μικροσκοπικές διαδικασίες του

 

Ασκηση 7.α.

ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ με Ψηφιακές Εκ-Παιδευτικές Τεχνολογίες και Πειράματα

μικρο-Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις, Παρατήρηση / Πειραματισμός / Μετρήσεις με χρήση Αισθητήρων και Απτήρων, Παρουσιάσεις Ψηφιακού Υλικού / Λογισμικού

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει -απαραίτητα- να έχουν μελετήσει (και) τα βιβλία  «ΦΥΣΙΚΑ - Ερευνώ και Ανακαλύπτω» (Βιβλία Μαθητή, Τετράδια Εργασιών) της Ε΄και Στ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα προτεινόμενα μεθοδολογικά πρότυπα –η επιστημονική / εκ-παιδευτική μέθοδος– ακολουθείται (και) κατά τη διδασκαλία και εργαστηριακή πρακτική των φυσικών μαθημάτων στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.

Κάθε φοιτητής παραδίδει με την έναρξη κάθε εργαστηριακής άσκησης τετρασέλιδη προ-εργασία (δίφυλλο), όπου αναφέρονται τα στοιχεία:

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

(αριθμός, τίτλος)

ΠΡΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

Α.Μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΩΡΟ: (ημέρα, ώρες)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Στην προ-εργασία έχει αναπτύξει χειρόγραφα τη θεματική και γνωσιακή προετοιμασία (με κείμενα, φωτογρα-φίες, σχέδια, …) της άσκησης, σύμφωνα με τα βήματα 1 και 2 της μεθόδου, αφού έχει μελετήσει απαραίτητα τις σχετικές με την άσκηση και τα πειράματα θεωρίες / πρότυπα σε βιβλία αναφοράς, αλλά και τις σχετικές αναφορές και πειραματικές πρακτικές των βιβλίων «Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω», της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλία Μαθητή και Τετράδια Εργασιών), ΟΕΔΒ.   

Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδα (τριάδα) φοιτητών εκτελεί τα πειράματα, τα οποία περιγράφονται στα φύλλα εργασίας κάθε άσκησης, σημειώνοντας –σε πρόχειρο χαρτί– τα χαρακτηριστικά της εργαστηριακής άσκησης, σχεδιάζοντας τη διάταξη και καταγράφοντας τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα ή/και τις μετρήσεις (όπου υπάρχουν) αλλά  και τις απαντήσεις στα ερωτήματα του επιβλέποντος.

Κάθε φοιτητής παραδίδει τετρασέλιδη εργασία (δίφυλλο) για τη διεξαχθείσα εργαστηριακή άσκηση αμέσως πριν την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού διώρου (μετά από μία εβδομάδα). Σε αυτήν αναγράφει τα ίδια  στοιχεία (όπως στην προ-εργασία), με την ένδειξη εργασία:

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

(αριθμός, τίτλος)

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

Α.Μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΩΡΟ: (ημέρα, ώρες)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

και αναπτύσσει -επίσης- χειρόγραφα το πειραματικό μέρος με σύντομη περιγραφή των πειραμάτων και ό,τι έχει σημειώσει στο πρόχειρο, τα συμπεράσματα, τις εφαρμογές, τις γενικεύσεις, τις συσχετίσεις, τις μικρο-ερμηνείες και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις εμπέδωσης, σύμφωνα με τα βήματα 3, 4 και 5 της μεθόδου.

 

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στον διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου http://micro-kosmos.uoa.gr (à τα ΦΥΣΙΚΑ Ε’ και Στ’ Δημοτικού) έχουν αναρτηθεί τα εγχειρίδια "ΦΥΣΙΚΑ - Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (τετράδια εργασιών, βιβλία μαθητή, βιβλίο δασκάλου) καθώς και υποστηρικτικό υλικο για την εκπόνηση των εργασιών: τα "μικρο-Αναγνώσματα", το βιβλίο "Η Ενέργεια και οι Πηγές της: Τι, Πώς, Γιατί", "Πρότυπα σχέδια / φύλλα εργασίας (και αξιολόγησης)", "Δυναμικές Προσομοιώσεις μικροΚόσμου", "Στατικά Στιγμιότυπα μικροΚόσμου", Επεισόδια της "Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης". Έχουν, επίσης, αναρτηθεί "Συνοπτικές Οδηγίες προς τους Εκπαιδευτικούς" και "Οδηγίες / Επιστολή προς τους Εκπαιδευτικούς (και τους Γονείς)" για τη βέλτιστη εφαρμογή των Βιβλίων "Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄και Στ΄Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στο εργαστήριο προετοιμασμένοι θεωρητικά για την άσκηση και με συμπληρωμένο το δίφυλλο της προ-εργασίας, αλλά και συμπληρωμένο το δίφυλλο της εργασίας της προηγούμενης άσκησης (ελλιπής προετοιμασία και συμμετοχή ή μη παράδοση εργασιών μπορεί να θεωρηθεί απουσία). Οι προ-εργασίες και εργασίες των φοιτητών παραδίδονται προσωπικά στον ίδιο τον επιβλέποντα της αντίστοιχης άσκησης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών διώρων και όχι σε κάποιον άλλο (ή στα γραφεία 1 και 2). Σε περίπτωση απουσίας κάποιου φοιτητή (ή επιβλέποντα) σε μία εργαστηριακή άσκηση οι εργασίες θα παραδοθούν από τον ίδιο κατά την επόμενη άσκηση. Οι φοιτητές υποχρεούνται να τακτοποιούν τον πάγκο της άσκησης πριν αποχωρήσουν και να ενημερώνουν τον επιβλέποντα για τυχόν απώλειες.

Οι φοιτητές προσέρχονται στο Εργαστήριο στην αρχή κάθε εργαστηριακού διώρου, οι δε παρουσίες τους  καταχωρούνται στα 15 πρώτα λεπτά του διώρου. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση των φοιτητών πριν την εκπνοή του διώρου, έστω και αν τελειώσουν τις παρατηρήσεις / μετρήσεις τους, αφού οι επιβλέποντες ολοκληρώνουν την εργαστηριακή διαδικασία με συμπληρωματικές δραστηριότητες ή/και γραπτές ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής διαδικασίας οι φοιτητές εξετάζονται σε κάθε εργαστηριακό δίωρο, όπως και στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που απουσιάσουν έως δύο φορές, μπορούν να αναπληρώσουν τις ασκήσεις αυτές κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες λειτουργίας του εργαστηρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση αργοπορίας ή απουσίας οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον Καθηγητή / Διευθυντή του Εργαστηρίου για να τους δοθεί η άδεια αναπλήρωσης. Περισσότερες από δύο απουσίες ή αποτυχία στις εργαστηριακές εξετάσεις συνεπάγεται την επανάληψη όλων των εργαστηριακών ασκήσεων σε προσεχές ακαδημαϊκό έτος. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στις Εργαστηριακές Ασκήσεις θα δίνονται από τους Επιβλέποντες των αντίστοιχων εργαστηριακών διώρων, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Λόγω ελλείψεως προσωπικού, το Εργαστήριο δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις οι οποίες υποβάλλονται τηλεφωνικά.

Τα Εργαστηριακά δίωρα ακολουθούν το πρόγραμμα λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ανακοινώσεις με γενικές Πληροφορίες και ενημέρωση αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση) και στους πίνακες ανακοινώσεων.   

 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3."Η Φυσική μέσα από το Πείραμα Ι και ΙΙ"

4. "Σύγχρονη Φυσική και Εκπαιδευτικό Πείραμα Ι, ΙΙ"

Εργαστηριακό μάθημα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) το οποίο συνίσταται από τρεις εργαστηριακές πρακτικές ενότητες:

α. Πείραμα με απλά υλικά / αυτοσχέδιες κατασκευές και ένταξη στο Παρατηρησιακό - Εξερευνητικό - Ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης Γνωστικά Στάδια. Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών - Παρατήρηση.  Ένταξη του πειράματος με απλά υλικά στην ανακαλυπτική διαδικασία.  Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς το συμβατικό πείραμα.  Επέκταση του Εργαστηρίου στο σπίτι. Προτάσεις συγκεκριμένων πειραμάτων κάλυψη των ισχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης).

β. Εκτέλεση προ-δομημένων Εργαστηριακών Ασκήσεων -Πειραμάτων (Λήψη επαναληπτικών μετρήσεων. Επεξεργασία μετρήσεων. Υπολογισμός σφαλμάτων. Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε γραφήματα).

 γ. Ελεύθερο Εργαστήριο (επιλογή και αξιολόγηση πειραματικής μεθόδου, υλικών, συσκευών και οργάνων. Σύνθεση πειραματικής διάταξης. Αξιολόγηση μεθόδου και αποτελεσμάτων.

Το μάθημα καλύπτει τις ενότητες οι οποίες διδάσκονται στη Φυσική Ι και ΙΙ.

(κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08, 2008-09 και 2009-2010 διδάσκων του μαθήματος -με ανάθεση σύμφωνα με τον Ν 407/80- είναι ο δρ. Παναγιώτης Δημητριάδης)

8. "Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες"

Εργαστηριακό μάθημα (εαρινού εξαμήνου) το οποίο υποστηρίζει τη γνώση αλλά και την εκπαιδευτική εφαρμογή / αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (παραγωγή, συλλογή, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση, αξιοποίηση και παρουσίαση της πληροφορίας) σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή πρακτική) των Φυσικών Επιστημών.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης, εκτός της αναζήτησης της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, αξιοποιούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικών βάσεων δεδομένων και εκπαιδευτικών πληροφοριών κάθε μορφής (κειμένων, γραφημάτων, στατικών και κινούμενων εικόνων, ήχων, ...).

Οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών, εκτός των συνήθων -κυρίως- διαδικτυακών εφαρμογών τους, αξιοποιούνται για τη δημιουργία και βέλτιστη χρήση δικτύων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, ιδρυμάτων, σχολείων, εργαστηριακών διατάξεων και -εκτός του εργαστηρίου- μετρητικών συσκευών.

Οι Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Λογισμού χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό, την επίλυση μαθηματικών συναρτήσεων και την εφαρμογή αλγορίθμων και εκπαιδευτικών προτύπων.

Οι Τεχνολογίες Πειραματισμού και Αυτοματισμού, με τη χρήση αισθητήρων και απτήρων, οι οποίοι διασυνδέουν τις πειραματικές διατάξεις με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αξιοποιούνται στη λειτουργία, έλεγχο και λήψη μετρήσεων στο σημερινό και μελλοντικό εκπαιδευτικό εργαστήριο.

Οι Τεχνολογίες Προσομοίωσης και Οπτικοποίησης αξιοποιούνται στην αναπαράσταση των στοχαστικών διαδικασιών του μικροκόσμου, με χρήση τυχαίων αριθμών και εφαρμογή των τεχνικών Monte Carlo.

Τέλος, οι Τεχνολογίες Επεξεργασίας / Απεικόνισης της (οπτικής, ηχητικής) Πληροφορίας και των Δυναμικών / Αναδραστικών Αναπαραστάσεων του Φυσικού (μικρο-, μακρο-, μεγα-, βιο-) Κόσμου αξιοποιούνται στη χρήση Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων τόσο στις φυσικές επιστήμες όσο και στα άλλα γνωσιακά αντικείμενα.

(κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2008-09 και 2009-2010 διδάσκων του μαθήματος -με ανάθεση σύμφωνα με τον Ν 407/80- είναι ο δρ. Ματθαίος Πατρινόπουλος)

14. "Συγκριτική Θεώρηση της Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών - Εκπαιδευτική Τεχνολογία" (Γ107)

To μάθημα αυτό προσφέρεται -και προτείνεται- ως μάθημα επιλογής (κυρίως) για τους προπτυχιακούς φοιτητές άλλων -εκτός του ΠΤΔΕ- Τμημάτων. 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

 

Το μάθημα του χειμερινού εξαμήνου Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής του Καθηγητή Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 στους επί πτυχίω φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών (εισαγωγή έως και 2010 -2011) ως υποχρεωτικό μάθημα (Υ037) και στους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος ως μάθημα ελεύθερης επιλογής κάθε Τρίτη και Πέμπτη 16:00-18:00 στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. στην οδό Ναυαρίνου 13α στον τέταρτο όροφο. Έναρξη: Τρίτη 13 ΟΚΤ 2015.

Το μάθημα συνίσταται από Θεωρητικό Μέρος και Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό Μέρος με πρακτικές Εφαρμογές. (Πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου http://micro-kosmos.uoa.gr à οι Σπουδές ή η Ενημέρωση).

 

ΜΑΘΗΜΑ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το μάθημα αφορά στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής και στοχεύει στη βελτιστοποίησή τους ως μελλοντικών εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των θεματικών αντικειμένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία που θα οργανώνουν / συντονίζουν στις διάφορες βαθμίδες –τυπικής και άτυπης– εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές τόσο για τη βέλτιστη μεθοδολογική διάρθρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ερμηνευτική αξιοποίηση των διαδικασιών του μικροκόσμου στην ερμηνεία των μακροσκοπικών φαινομένων, όσο και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες σε κάθε μεθοδολογικό βήμα.

Το μάθημα συνίσταται από θεωρητικό μέρος (με μεθόδους, πληροφορίες, οδηγίες, …) και φροντιστηριακό / εργαστηριακό μέρος (με εφαρμογές των θεωρητικών μεθόδων και εργαστηριακών πρακτικών), διαρθρώνεται δε σε έξι ενότητες:

·    Η Εκπαιδευτική Μεθοδολογία, Τα Φύλλα Εργασίας

(η επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδος με διερεύνηση – σύνθεση φύλλων εργασίας και αξιολόγησης για κάθε μεθοδολογικό βήμα, σε διάφορες θεματικές –   εκπαιδευτικές εφαρμογές). 

·    Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πληροφορία

(οι ψηφιακές τεχνολογίες βέλτιστης αναζήτησης και επιλογής εκπαιδευτικής πληροφορίας, η ψηφιακή επεξεργασία της κειμενικής, γραφιστικής, ηχητικής, εικονικής … πληροφορίας – εκπαιδευτικές εφαρμογές) 

·    Ο Εκπαιδευτικός Πειραματισμός

(οι ψηφιακές τεχνολογίες πειραματισμού / αυτοματισμού (και) με χρήση αισθητήρων και απτήρων – οι ιδιο-κατασκευές –  εκπαιδευτικές εφαρμογές) 

·    Οι Εκπαιδευτικές Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις

(οι ψηφιακές τεχνολογίες προσομοίωσης / οπτικοποίησης του μικροκόσμου -και-  με μεθόδους monte carlo – εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη μικροσκοπική ερμηνεία των μακροσκοπικών φαινομένων)  

·    Η Οργάνωση και Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών

(οι ψηφιακές τεχνολογίες οργάνωσης και παρουσίασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας -με κείμενα, ήχο, εικόνες, εικονοσκοπήσεις, …- σε κάθε μεθοδολογικό βήμα, οι διαδραστικοί πίνακες - εκπαιδευτικές εφαρμογές σε διάφορες θεματικές) 

·    Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

    (η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση – εφαρμογές)

 Καθηγητής Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

 

 

Έως το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Τόπο  http://www.cc.uoa.gr/physics  και στον έντυπο "Οδηγό Σπουδών" του Τμήματος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής" (Υ037)

Το υποχρεωτικό μάθημα "Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής" (Υ037) του Γ΄ Εξαμήνου (4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα) στο Τμήμα Φυσικής του Π.Α. διδάσκεται από τον καθηγητή Γεώργιο Θεοφ. Καλκάνη και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. όπου εκπονούνται και σχετικές Διπλωματικές Εργασίες των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές μάθησης και εφαρμογή στη Φυσική. Γνωσιακοί στόχοι και προϋποθέσεις για μια βέλτιστη εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική διδασκαλία και πειραματική πρακτική) στη Φυσική. Ο μετασχηματισμός των επιστημονικών θεωριών σε εκπαιδευτικά πρότυπα. Η επιστημονική μεθοδολογία (και) ως εκ-παιδευτική μεθοδολογία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική και πρακτική). Το εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών / φυσικής (οργάνωση, εξοπλισμός και λειτουργία). Οι ψηφιακές εκ-παιδευτικές τεχνολογίες  πληροφόρησης και επικοινωνίας, προγραμματισμού, πειραματισμού και αυτοματισμού, προσομοίωσης και οπτικοποίησης των στοχαστικών διαδικασιών του μικροκόσμου, αναπαραστάσεων και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων. Εφαρμογές.

ΣΥγγραμμα ΜαθΗματος

Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη,  "ΕκΠαιδευτική ΦΥΣΙΚΗ και ΕκΠαιδευτικές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ", Αθήνα, 2007

(σε αντικατάσταση του βιβλίου Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη "ΕκΠαιδευτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕκΠαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών

Πληροφόρησης (και) στην ΕκΠαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες", Αθήνα, 2002 -σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος-)

 

ΠρΟΓΡαμμα ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Μαθήματος

Οι παραδόσεις του Μαθήματος, συνοδευόμενες από επίδειξη εκπαιδευτικών εργαστηριακών διατάξεων και εκπαιδευτικού λογισμικού, γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου κάθε Δευτέρα 12:00-14:00 και κάθε Τετάρτη 13:00-15:00, στο αμφιθέατρο "Δημόκριτος".

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr  => οι Ανακοινώσεις)

 

ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(θα αναρτηθούν)

 

ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(θα αναρτηθούν)