ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Δημήτριος Ι. Σωτηρόπουλος

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Φυσικός

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Το «Ανοικτό-Διερευνητικό» Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με Χρήση Πρότυπης Μεθοδολογίας Αναζήτησης στο Διαδίκτυο" (2014)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις

     Φυσικές Επιστήμες του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. (2000 - 2003)

 Πτυχίο Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. (1993 - 1999)

 

       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

   - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε  Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

    "Hands On Science". Ο σκοπός του δικτύου "Hands-on Science" είναι να συνεισφέρει στην επέκταση της καινοτομίας και τη βελτίωση της διδασκαλίας της επιστήμης και της τεχνολογίας στη βασική επαγγελματική κατάρτιση και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από την αυτο-πρακτική (Hands-on) πειραματική διαδικασία στην τάξη. 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3. http://www.hsci.info/

          "Αρχιμήδης" Νέες τεχνολογίες στο Εργαστήριο Φυσικής: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με την χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαμόρφωση κατάλληλων και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων,  Τ.Ε.Ι Αθήνας, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Ι. Σιανούδης (Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας)

            "PATHWAY" (The pathway to high quality science teaching), πρόγραμμα προσδιορισμού των βασικών αρχών και προτύπων για την σχεδίαση αποτελεσματικού πλαισίου κατάρτισης των ευρωπαίων εκπαιδευτικών επιστήμης. http://www3.ellinogermaniki.gr/ep/pathway/Description.htm

           "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Θεματικά Συνέδρια", (υπευθ. Γ.Θ. Καλκάνης), Σπάρτη, 2000. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 1994-2000, Έργο 1.1.στ.β.V Τεχνική στήριξη /συμμετοχή στην εκπαιδευτική ομάδα

            Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών παιδαγωγικού τμήματος (2000 - 2006)

            Εργαστηριακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (2000 -2006)

            Επιμορφωτής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ενότητα Ε2-Παιδαγωγικά (5/2006)

            Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β' βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας στη Φυσική" (υπεύθυνος: καθηγ. Γ.Θ. Καλκάνης -2001)

        Εκπαιδευτής Ενηλίκων εκπαιδευτικών σε βασικές γνώσεις πληροφορικής στα Κ.Σ.Ε των τμημάτων Φυσικής, και Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε Ιδιωτικό Κ.Σ.Ε στη Θήβα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, Μάρτιο - Απρίλιο και Μάιο-Ιούνιο του έτους 2002 και τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο του έτους 2006 μέσα στα πλαίσια του προγράμματος " Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

            Εκπαιδευτής βασικών γνώσεων πληροφορικής σε επαγγελματίες στα πλαίσια προγράμματος Επαγγελματικής  Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) του Ο.Α.Ε.Δ. 

Συμμετοχή στη σύνθεση  Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού - Λογισμικού 

            Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου Hands on Science in Athens: http://micro-kosmos.uoa.gr/hands-on-science

           Δημιουργία και συντήρηση δικτυακού τόπου Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου http://ste.primedu.uoa.gr/

            Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για το υλικό μέρος του Υπολογιστή (hardware) με τίτλο «Ο Υπολογιστής μου». Πρόγραμμα μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς της Β' βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 1.3α) με τίτλο "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β΄βάθμιας στη Φυσική" όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το θεματικό πεδίο "Εκπαιδευτική Τεχνολογία" (υπεύθυνος θεματικού πεδίου καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης)

            "Ατμοσφαίρυπος". Λογισμικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με διαθεματική προσέγγιση των φαινομένων και διαφορετική διαβάθμιση για τους μαθητές του δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου. Πρόγραμμα "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" (επιστ. υπεύθ. καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 - 2000 / (Συμμετοχή)

             "Ηλιακός Θερμοσίφωνας". Λογισμικό για την διδασκαλία της ροής θερμότητας για μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου με διαθεματική προσέγγιση των φαινομένων / (Συμμετοχή)

            Συνοδευτικό cdrom του βιβλίου "Η διαθεματικότητα στην σχολική γνώση". Η.Γ Ματσαγγούρας. Εκδόσεις Γρηγόρη\ (Συμμετοχή)

     Εκπαιδευτικό πολυμεσικό λογισμικό για τα μαθηματικά και τη γλώσσα της πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου, με χρήση του προγράμματος Multimedia Toolbook στον οργανισμό "Ξυδάς Ν. & ΣΙΑ ΟΕ" στη Θεσσαλονίκη, 1998. Συμμετοχή στη δημιουργία και στις εκφωνήσεις

         Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων προσομοίωσης με το πρόγραμμα Mathematica της εταιρείας Wolfram Research

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 16 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων (με κριτές)

 1 δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

e_mail:     sotiropoulosdimitris@gmail.com / sdimitr@primedu.uoa.gr