ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    Κοσμάς Δενδρινός

ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ:  

 Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες

     και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας (1996 - )

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

 Διδακτορική Διατριβή με θέμα:

    "Εκπαίδευση στις φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτική  

     Τεχνολογία - Εκπαιδευτικό λογισμικό ως  

     υποστηρικτικό εργαλείο της εργαστηριακής

     πρακτικής των Φυσικών Επιστημών στην

     Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (2002 - 2007)

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση στις

     Φυσικές Επιστήμες του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α. (1995-1997)

 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Π.Α. (1990-1994)

 

       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ -

   - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 Συμμετοχή σε Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εποπτεία Εργαστηριακών Ασκήσεων Προπτυχιακών

     Φοιτητών  (1995 - )

 Διδασκαλία στα Π.Ε.Κ. Πειραιά στα προγράμματα:

     Οκτώβριος '95-Ιούνιος '96 «Μια διδακτική και

     Πειραματική /εργαστηριακή προσέγγιση του μαθήματoς

     Ερευνώ το Φυσικό κόσμο. Από το μικρόκοσμο στο

     μακρόσκοσμο» Μάιος-Ιούνιος '97 «Χρήση νέων

     τεχνολογιών και συμβατικών εποπτικών μέσων στη

     διδασκαλία» Εργαστηριακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

     στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε. (1997 - )

 Πρόγραμμα "Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

     για Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", Σεμινάρια επιμόρφωςης

     στην Π.Ε (επιστ. υπευθ. Γεωργ.Θεοφ. Καλκάνης) ΥΠΕΠΘ

     / ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1., 1999 - 2000

 Project "Science Teachers Training across Europe:

     Establishing a pathway for a common teachers training

     framework" (Univ. of Athens, Univ. of Louvain, Univ. of

     Ludwigsburg, Univ. of Claude Bernard / Lyon 1, Univ.of

     Babes-Bolyai, Univ. of Napoli, Univ. of Palermo,

     Ellinogermaniki Agogi, Pedagogical Institute of the Greek

     Ministry of Education), Socrates Programme, 2003-2006

 Συμμετοχή στη σύνθεση  Πακέτων Εκπαιδευτικού Υλικού -

     Λογισμικού 

 Δημιουργία εκπαιδευτικής βιντεοταινίας και λογισμικού για

     την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το Σχολείο Δεύτερης

     Ευκαιρίας Αττικής" (επιστ. υπευθ. Γεωργ.Θεοφ.

     Καλκάνης), ΕΠΕΑΕΚ, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

     Ενηλίκων, ΥΠΕΠΘ, 2000

 Δημιουργία εκπαιδευτική βιντεοταινίας για την Εκπαιδευτική

    Τηλεόραση, Ηλεκτρισμός

 Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο

     Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα", ΕΠΕΑΕΚ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ,

     Ενέργειες 1.1.β, 1.4.γ, Ε24, ΚΙΡΚΗ, Ινστιτούτο

     Τεχνολογίας Υπολογιστών, 1999 - 2001

 Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την

     Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (επιστ. υπεύθ. καθηγ.

     Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας

     και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ 1.1.στ.1. γ2), 1999 -

     2000, παρουσίαση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η

     διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή

     Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Λευκωσία,

     Κύπρος, 2000: Γ. Θ. Καλκάνης, οργάνωση συμποσίου

     "Φυσικές Επιστήμες και Εκπαιδευτική Τεχνολογία -

     Εργαστηριακό Πρόγραμμα "ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΣ" και

     Διαθεματικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες -

     Εφαρμογές

 

     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-

    - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

13 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων (με κριτές)

 Αναλυτικά οι Δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται στις "Δημοσιεύσεις / 

  Ανακοινώσεις" του Εργαστηρίου και είναι δυνατόν να ευρεθούν

  με την αναζήτηση του ονόματος του συγγραφέως

Email:   kdendrinos@primedu.uoa.gr