ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


 

Είδη Περιγραφικών Κειμένων

Περιγραφή προσώπου

Περιγραφή αντικειμένου

Περιγραφή κτίσματος

Περιγραφή τοπίου

Περιγραφή ζώου

         

       
   πρόσωπο                      αντικείμενο                                                         κτίσμα

 
ζώο                                          τοπίο