Αρχική σελίδα
               Εισαγωγή
              Το νερό συστήνεται

          Πληροφοριακό Υλικό

          Video

          Δραστηριότητες

          Επικοινωνία

 

   Το νερό - Πηγή ζωής

    Η ιστοσελίδα αυτή έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το θέμα που διαπραγματεύεται είναι «Το νερό – Πηγή ζωής». Η παρουσίαση αυτής της ενότητας γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και απευθύνεται σε μαθητές της Δ΄ Τάξης του δημοτικού και όχι μόνο... Αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας.
   
Με την παρούσα ιστοσελίδα επιδιώκεται μία διαθεματική προσέγγιση στο θέμα «Το νερό – Πηγή ζωής» με ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από το νερό. Το γνωστικό αντικείμενο μπορεί να συνδυαστεί με το μάθημα της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, τα Θρησκευτικά και την Ιστορία. Όσον αφορά το μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές της Δ΄ τάξης διδάσκονται στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος την αντίστοιχη ενότητα. Στα Θρησκευτικά οι μαθητές πληροφορούνται πώς το νερό συνδέεται με τις διάφορες θρησκείες και στο μάθημα της Ιστορίας οι μαθητές πληροφορούνται για διάφορους μύθους που σχετίζονται με το νερό.
    Κεντρικός στόχος της ιστοσελίδας αυτής είναι η πληροφόρηση των μαθητών γύρω από το νερό και η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητάς του για τη διατήρηση της ζωής, η απόκτηση γνώσεων για τα προβλήματα ρύπανσης του νερού στον πλανήτη και η ενθάρρυνση των μαθητών στην υιοθέτηση ατομικής στάσης εξοικονόμησης νερού.